Image
PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
AGENDA 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku v dňoch 25. – 27. septembra 2015, v čase, kedy Organizácia oslávila svoje sedemdesiate výročie, sa dohodli na nových globálnych cieľoch udržateľného rozvoja. Prijali historické rozhodnutie o komplexnom a ďalekosiahlom súbore univerzálnych a transformačných cieľov a súvisiacich čiastkových cieľov zameraných na ľudí. Zaviazali sa vytrvalo pracovať na tom, aby celú túto Agendu implementovali do roku 2030 s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v jeho troch rozmeroch – ekonomickom, sociálnom a environmentálnom – vyváženým a integrovaným spôsobom.

Jednotlivé vlády nesú primárnu zodpovednosť za nadväzujúce kroky a revíziu na národnej, regionálnej a globálnej úrovni a to v súvislosti s pokrokom, ktorý sa dosiahne pri implementovaní cieľov a súvisiacich čiastkových cieľov v nasledujúcich rokoch. Politické fórum na vysokej úrovni pod záštitou Valného zhromaždenia a Hospodárskej a sociálnej rady majú centrálnu úlohu pri dohliadaní na nadväzujúce kroky a revízie na globálnej úrovni.

Pripravili sa indikátory, ktoré budú pri tejto práci nápomocné. Potrebné budú kvalitné, dostupné, včasné a spoľahlivé členené údaje, ktoré pomôžu pri meraní pokroku a zaistia, že nikto nezostane bokom. Také údaje sú pre rozhodovanie kľúčové. Údaje a informácie z existujúcich vykazovacích mechanizmov by sa mali používať všade tam, kde to je možné. Vytvorili sa širšie aspekty merania pokroku, ktoré budú dopĺňať hrubý domáci produkt.

Agenda 2030 je bezprecedentného rozsahu a významu. Akceptujú ho všetky krajiny a platí pre všetkých, s ohľadom na rozdielne reálie, kapacity a úrovne rozvoja jednotlivých krajín a rešpektujúc národné politiky a priority. Toto sú univerzálne ciele a čiastkové ciele, ktoré sa týkajú celého sveta, rozvinutých a rozvojových krajín rovnako. Sú komplexné a nedeliteľné a vytvárajú rovnováhu medzi troma dimenziami udržateľného rozvoja.