Indikátory

Indikátory sú základným nástrojom na monitorovanie dosiahnutého pokroku smerom k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Indikátor reprezentuje štatistické údaje alebo z nich odvodené údaje z hľadiska časového, priestorového a ostatných charakteristík. Hľadisko časové a geografické sú pre štatistický ukazovateľ nevyhnutné.

Indikátory zvyčajne vstupujú priamo do národných, regionálnych a globálnych politík. V strategických oblastiach politík sú dôležité na určovanie cieľov, sledovanie ich dosahovania a posudzovania účinnosti prijímaných opatrení.

Posledná aktualizácia: 06. 09. 2018