Európska úroveň

Eurostatu bola zverená úloha, aby pravidelne monitoroval pokrok smerom k cieľom udržateľného rozvoja Agendy 2030 v kontexte EÚ. Na tento účel koordinoval prípravu súboru indikátorov EÚ a je poverený jeho správou. Vypracováva tiež pravidelné štatistické monitorovacie správy o pokroku smerom k cieľom udržateľného rozvoja v kontexte EÚ. Správy sú založené na súbore obsahujúcom 100 indikátorov, z ktorých je 41 indikátorov viacúčelových, t. j. používajú sa na monitorovanie viac ako jedného cieľa. Súbor indikátorov je otvorený, bude sa pravidelne revidovať v súlade s budúcim politickým vývojom. Budú sa tiež posudzovať aj nové indikátory, ak budú dostupné zdroje údajov a metodika.

Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach Eurostatu Kľúčové zistenia a Indikátory.

Posledná aktualizácia: 04. 09. 2018