Globálna úroveň

Pokrok v dosahovaní cieľov Agendy 2030 sa meria prostredníctvom indikátorov udržateľného rozvoja. Zoznam globálnych indikátorov bol schválený Valným zhromaždením OSN v júli 2017. Obsahuje 244 indikátorov, z toho je 232 jedinečných. Údaje k indikátorom za jednotlivé krajiny sú zverejňované na stránke OSN, v globálnej databáze, spolu s metadátami k indikátorom.

Indikátory sú základným nástrojom na monitorovanie dosiahnutého pokroku smerom k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 a okrem toho slúžia aj na sledovanie a monitorovanie národného rozvoja a posudzovania účinnosti prijímaných opatrení.

Indikátory sú rozdelené do troch skupín podľa kritérií, či existuje schválená metodológia na výpočet dát a či existujú k danému indikátoru údaje. K 15. decembru 2017 boli v skupine „Tier 1“ (existuje schválená metodológia a sú dostupné aj údaje k indikátoru) 93 indikátorov, v skupine „Tier 2“ (je schválená metodológia, ale ešte nie sú dostupné údaje) 66 indikátorov a 68 indikátorov je v skupine „Tier 3“ (zatiaľ sa metodológia iba vyvíja a nie sú ani dostupné údaje pre indikátory) a 5 indikátorov je vo viacerých „Tier“ kategóriách. Vývojom metodológie je poverená Expertná skupina pre indikátory udržateľného rozvoja (IAEG-SDGs). Indikátory budú revidované v roku 2020 a 2025.

 

Kliknite, prosím, na ikonu z nasledujúceho zoznamu, ak chcete vyhľadať informácie a údaje k príslušnému cieľu.
Štatistický úrad SR na tejto stránke poskytuje údaje pripravené na národnej úrovni, ktoré sú dostupné z národnej databázy DATAcube.. Príprava indikátorov a s ním súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

Posledná aktualizácia: 06. 09. 2018