Globálna úroveň

Pokrok v dosahovaní cieľov Agendy 2030 sa meria prostredníctvom indikátorov udržateľného rozvoja. Zoznam globálnych indikátorov bol schválený Valným zhromaždením OSN v júli 2017. V roku 2017 konečný súbor indikátorov pozostával z 244 indikátorov, z toho bolo 232 jedinečných. Po revízii v apríli 2022 pozostáva konečný súbor indikátorov z 248 indikátorov, z toho je 231 jedinečných. Údaje k indikátorom za jednotlivé krajiny sú zverejňované na stránke OSN, v globálnej databáze, spolu s metadátami k indikátorom.

Indikátory sú základným nástrojom na monitorovanie dosiahnutého pokroku smerom k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 a okrem toho slúžia aj na sledovanie a monitorovanie národného rozvoja a posudzovania účinnosti prijímaných opatrení.

Indikátory sú rozdelené do troch skupín podľa kritérií, či existuje schválená metodológia na výpočet dát a či existujú k danému indikátoru údaje. K 15. decembru 2017 boli v skupine „Tier 1“ (existuje schválená metodológia a sú dostupné aj údaje k indikátoru) 93 indikátorov, v skupine „Tier 2“ (je schválená metodológia, ale ešte nie sú dostupné údaje) 66 indikátorov a 68 indikátorov je v skupine „Tier 3“ (zatiaľ sa metodológia iba vyvíja a nie sú ani dostupné údaje pre indikátory) a 5 indikátorov je vo viacerých „Tier“ kategóriách. K 17. aprílu 2020 aktualizovaný zoznam indikátorov obsahuje 115 indikátorov „Tier 1“, 95 indikátorov „Tier 2“ a 2 indikátory, ktoré majú viacero úrovní (rôzne zložky indikátora sú klasifikované do rôznych úrovní). K 4. februáru 2022 aktualizovaný zoznam indikátorov obsahuje 136 indikátorov „Tier 1, 91 indikátorov „Tier 2“ a 4 indikátory ktoré majú viacero úrovní (rôzne zložky indikátora sú klasifikované do rôznych úrovní). Globálny rámec neobsahuje žiadne indikátory „Tier 3“. Dostupnosť údajov je určená pri všetkých indikátoroch. Vývojom metodológie je poverená Expertná skupina pre indikátory udržateľného rozvoja (IAEG-SDGs). Indikátory budú revidované v roku 2025.

 

Kliknite, prosím, na ikonu z nasledujúceho zoznamu, ak chcete vyhľadať informácie a údaje k príslušnému cieľu.
Pre zobrazenie zoznamu indikátorov po revízii v apríli 2022 kliknite, prosím, na Zoznam indikátorov (xlsx, 415 kB) alebo Zoznam indikátorov (pdf, 474 kB)

Štatistický úrad SR na tejto stránke poskytuje údaje pripravené na národnej úrovni, ktoré sú dostupné z národnej databázy DATAcube.. Príprava indikátorov a s ním súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022