Globálna úroveň

Agenda 2030 predstavuje program rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja. Ciele Agendy 2030 sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý sa začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Riu De Janeiro (Rio+20) a nadväzuje na agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDGs).

Na formulácii Agendy 2030 sa podieľali všetky členské krajiny OSN, zástupcovia podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, ale aj akademickej obce. Valné zhromaždenie OSN schválilo 25. – 27. septembra 2015 dokument Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (pdf 917 kB), v ktorom členské štáty OSN vyzývajú k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Ekonomická a sociálna rada OSN 7. júna 2017 a Valné zhromaždenie OSN v júli 2017 prijali rezolúciu ku konečnému súboru indikátorov Agendy 2030, ktorými sa meria pokrok v dosahovaní cieľov Agendy 2030. V roku 2017 konečný súbor indikátorov pozostával z 244 indikátorov, z toho bolo 232 jedinečných. Po revízii v marci 2020 pozostáva konečný súbor indikátorov z 247 indikátorov, z toho je 231 jedinečných. Údaje k indikátorom za jednotlivé krajiny sú zverejňované na stránke OSN, spolu s metadátami k indikátorom.

Odbor hospodárskych a sociálnych záležitostí OSN vytvoril na podporu implementácie cieľov Agendy 2030 Znalostnú platformu pre udržateľný rozvoj.

Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny:

 • CIEĽ 1: Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách.
 • CIEĽ 2: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
 • CIEĽ 3: Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.
 • CIEĽ 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
 • CIEĽ 5: Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.
 • CIEĽ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
 • CIEĽ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých.
 • CIEĽ 8: Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.
 • CIEĽ 9: Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.
 • CIEĽ 10: Znížiť rozdiely v rámci krajín a medzi krajinami.
 • CIEĽ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.
 • CIEĽ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
 • CIEĽ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom.
 • CIEĽ 14: Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj.
 • CIEĽ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
 • CIEĽ 16: Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.
 • CIEĽ 17: Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre udržateľný rozvoj.

Európska úroveň

Ciele udržateľného rozvoja sú dlhodobo v centre európskej politiky, sú pevne zakotvené v európskych zmluvách a začlenené do kľúčových prierezových projektov, sektorových politík a iniciatív. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja prijatých OSN dali nový impulz globálnemu úsiliu o dosiahnutie udržateľného rozvoja. EÚ sa v spolupráci s členskými štátmi zaväzuje podporovať implementáciu Agendy 2030 a usilovať sa o udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Odpoveďou EÚ na program Agenda 2030 je oznámenie Európskej komisie z 22. novembra 2016 Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy – európske opatrenia zamerané na udržateľnosť.

Komplexná informácia k téme „Udržateľný rozvoj“ je dostupná na oficiálnej stránke Eurostatu pre udržateľný rozvoj.

Národná úroveň

Vláda SR vníma Agendu 2030 ako príležitosť a prostriedok na určenie národných priorít pre rozvoj Slovenska. Vnútroštátna implementácia Agendy 2030 si vyžiadala vytvorenie inštitucionálneho rámca, ktorý integruje všetkých relevantných aktérov a dáva priestor na vyjadrenie rôznym zložkám spoločnosti. Kvôli závažnosti agendy udržateľného rozvoja je okrem zainteresovania širokej škály expertov zo štátnej, akademickej, mimovládnej aj súkromnej sféry kľúčová aj vysoká úroveň angažovanosti zo strany politických predstaviteľov. Sú jasne vymedzené kompetencie, zodpovednosti a hodnotiaci rámec.

Podmienkou pre vyhodnotenie dosiahnutého pokroku v národných prioritách bude vytýčenie konkrétnych merateľných strategických cieľov s kvantifikovanými cieľovými hodnotami. Ďalším potrebným krokom je stanovenie indikátorov, ktoré umožnia monitorovanie naplňovania strategických cieľov. V neposlednom rade musia byť identifikované konkrétne nástroje pre dosahovanie strategických cieľov a prostredníctvom nich aj implementácie Agendy 2030. Najvýznamnejším nástrojom pre implementáciu Agendy 2030 budú prierezové medzisektorové stratégie a politiky vlády SR.

V súlade s princípom „jedného sveta“ musí byť Agenda 2030 integrovaná do všetkých verejných politík na každej úrovni riadenia. Udržateľnosť sa musí stať plnohodnotnou prierezovou témou a kritériom pri prijímaní akýchkoľvek verejných opatrení.

Posledná aktualizácia: 31. 08. 2021