Globálna úroveň

Správy a publikácie o pokroku dosiahnutom pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja, ktoré OSN vypracúva od roku 2016, sa zverejňujú na oficiálnom webovom sídle OSN.

Európska úroveň

Publikáciou Udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o pokroku dosiahnutom v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja v kontexte EÚ Eurostat odštartoval pravidelné monitorovanie pokroku smerom k cieľom udržateľného rozvoja v kontexte EÚ. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Eurostatu, na ktorej sú dostupné na stiahnutie publikácie zamerané na monitorovanie udržateľného rozvoja.

Národná úroveň

V druhom vydaní v marci 2023 vyšla publikácia Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 (PDF, 1 MB), ktorá poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Hodnotenie plnenia týchto cieľov schválila vláda SR v júni 2022 vo forme monitorovacej správy „Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030“.
Publikácia prináša výber hodnotení indikátorov s cieľom zvýšiť záujem o napĺňanie cieľov agendy a inšpirovať občanov k aktivitám, ktoré podporia udržateľný rozvoj.

Publikáciu Krajiny Vyšehradskej skupiny: vybrané indikátory udržateľného vývoja Agendy 2030 pripravil Štatistický úrad SR v  spolupráci s národnými štatistickými úradmi krajín V4 pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil prvú Dobrovoľnú správu Slovenskej republiky o implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (pdf – 8 MB) na zasadnutie Politického fóra na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj, ktoré sa konalo v júli 2018.

Štatistický úrad SR vypracoval v roku 2016 publikáciu Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030, ktorá poskytuje ucelený štatistický pohľad na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v SR a popisuje pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie rešpektujúc 17 cieľov Agendy 2030.

Posledná aktualizácia: 29. 03. 2023