Globálna úroveň

CIEĽ 1: Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách.

„Samotnou podstatou udržateľného rozvoja je, aby sa ľuďom vo všetkých častiach sveta poskytla taká pomoc, ktorá im umožní vymaniť sa z chudoby vo všetkých jej prejavoch. Cieľ 1 sa zameriava na ukončenie chudoby prostredníctvom vzájomne prepojených stratégií, vrátane podpory systémov sociálnej ochrany, slušného zamestnania a spôsobilosť chudobných prekonať nepriaznivú situáciu vyplývajúcu z chudoby. Napriek tomu, že celosvetová miera extrémnej chudoby sa od roku 2000 znížila o viac ako polovicu, je potrebné usilovať sa o zvýšenie príjmov, zmierniť utrpenie a zvyšovať rezistenciu zbedačovaných ľudí, najmä v subsaharskej Afrike. Mali by sa rozšíriť systémy sociálnej ochrany a zmierniť riziká pre tie krajiny, ktoré sú náchylné na katastrofy a mohli by sa stať súčasťou najchudobnejších krajín sveta.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 1.1Do roku 2030 odstrániť extrémnu chudobu všade na svete; extrémna chudoba je v súčasnosti definovaná ako život za menej než 1,25 dolára na deň.

  • Indikátor 1.1.1 Podiel obyvateľstva žijúceho pod medzinárodnou hranicou chudoby podľa pohlavia, veku, postavenia zamestnania a geografickej polohy (mestskej / vidieckej)

 

 • 1.2 Do roku 2030 aspoň o polovicu znížiť podiel mužov, žien a detí všetkých vekových kategórií, ktorí žijú v chudobe tak, ako je definovaná v národnej legislatíve.

  • Indikátor 1.2.1 Podiel populácie pod národnou hranicou chudoby podľa pohlavia a veku  DATAcube.  
  • Indikátor 1.2.2 Podiel mužov, žien a detí vo všetkých vekových kategóriách žijúcich v chudobe vo všetkých jej podobách v súlade s národnými definíciami

 

 • 1.3 Na úrovni štátu zaviesť vhodné systémy sociálnej ochrany pre všetkých, vrátane tých, ktorí to potrebujú najviac, a do roku 2030 rozšíriť ich dosah na väčšinu chudobných a ohrozených.

  • Indikátor 1.3.1 Podiel populácie pokrytej sociálnou ochranou podľa pohlavia, s rozlíšením detí, nezamestnaných osôb, starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím, tehotných žien, novorodencov, obetí pracovných úrazov a chudobných a ohrozených skupín   

 

 • 1.4 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci muži a ženy, najmä chudobní a zraniteľní, mali rovnaké práva na prístup k ekonomickým zdrojom a základným službám, na vlastníctvo a možnosť narábať s pôdou, a rovnaké práva na ďalšie formy vlastníctva, dedičstva, prírodné zdroje, príslušné nové technológie a finančné služby ako napríklad mikrofinancovanie.

  • Indikátor 1.4.1 Podiel populácie žijúcej v domácnosti s prístupom k základným službám   
  • Indikátor 1.4.2 Podiel dospelej populácie so zabezpečenými vlastníckymi právami k pozemku, (a) so zákonným uznaním a (b) ktorí vnímajú svoje práva k pôde ako bezpečné, podľa pohlavia a druhu vlastníctva  

 

 • 1.5 Do roku 2030 posilniť odolnosť chudobných a zraniteľných a zmierniť ich zraniteľnosť voči extrémnym klimatickým javom a inými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi otrasmi a pohromami.

  • Indikátor 1.5.1 Počet úmrtí, nezvestných osôb a osôb postihnutých prírodnými katastrofami na 100 000 obyvateľov   
  • Indikátor 1.5.2 Priame ekonomické straty zapríčinené katastrofami vo vzťahu ku globálnemu HDP   
  • Indikátor 1.5.3 Počet krajín, ktoré prijali a implementovali národné stratégie znižovania rizika katastrof v súlade so Sendajským rámcom znižovania rizika katastrof 2015 – 2030   
  • Indikátor 1.5.4 Podiel miestnych samospráv, ktoré prijímajú a implementujú miestne stratégie na zníženie rizika katastrof v súlade s národnými stratégiami na zníženie rizika katastrof   

 

 • 1.a Zabezpečiť výraznú mobilizáciu prostriedkov z rôznych zdrojov, okrem iného aj dokonalejšiu rozvojovú spoluprácu, a zabezpečiť tak primerané a predvídateľné prostriedky pre rozvojové krajiny – predovšetkým najmenej rozvinuté – na zavádzanie programov a politík na odstránenie chudoby vo všetkých jej formách.

  • Indikátor 1.a.1 Celkové oficiálne granty rozvojovej pomoci od všetkých darcov, ktoré sa zameriavajú na zníženie chudoby ako podiel na hrubom národnom dôchodku prijímajúcej krajiny  
  • Indikátor 1.a.2 Podiel celkových verejných výdavkov na základné služby (vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálnu ochranu)   

 

 • 1.b Vytvoriť výrazné politické stratégie na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, založené na rodovo citlivých rozvojových stratégiách na podporu chudobných, ktoré budú viesť k zrýchleniu investícií do opatrení na odstránenie chudoby.

  • Indikátor 1.b.1 Verejné sociálne výdavky zamerané na chudobných  

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022