Globálna úroveň

CIEĽ 5: Dosiahnuť rovnosť medzi ženami a mužmi a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

„Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v posledných desaťročiach pokročili. Na všetkých stupňoch vzdelávania sa zaznamenal pokrok, avšak v niektorých regiónoch a krajinách vo vzťahu k vyšším stupňom vzdelávania existujú veľké rodové rozdiely. Úmrtnosť matiek klesla a skvalitnila sa odborná starostlivosť počas pôrodu. Dosiahol sa pokrok v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv. Rodičovstvo medzi dospievajúcimi sa znížilo. Rodová nerovnosť však na celom svete pretrváva a obmedzuje ženy a dievčatá v ich základných právach a príležitostiach. Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat si bude vyžadovať intenzívnejšie úsilie, vrátane právnych rámcov na boj proti hlboko zakorenenej diskriminácii (na základe pohlavia) založenej na rodovej príslušnosti, ktorá často vyplýva z patriarchálnych postojov a súvisiacich sociálnych noriem.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 5.1Celosvetovo skoncovať so všetkými formami diskriminácie žien a dievčat.

  • Indikátor 5.1.1 Existencia právnych rámcov na podporu, presadzovanie a monitorovanie rovnosti a nediskriminácie na základe pohlavia   

 

 • 5.2 Eliminovať všetky formy násilia voči ženám a dievčatám vo verejnej i súkromnej sfére, vrátane obchodu s ľuďmi a sexuálneho či iného vykorisťovania.

  • Indikátor 5.2.1 Podiel žien (ktoré už niekedy mali partnera) a dievčat vo veku 15 rokov a starších, ktoré boli vystavené fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému násiliu súčasným alebo bývalým intímnym partnerom v predchádzajúcich 12 mesiacoch podľa druhu násilia a veku   
  • Indikátor 5.2.2 Podiel žien a dievčat starších ako 15 rokov vystavených sexuálnemu násiliu od osôb, ktoré nie sú ich intímnymi partnermi v predošlých 12 mesiacoch, podľa veku a miesta výskytu   

 

 • 5.3 Odstrániť všetky škodlivé praktiky ako sú detské, predčasné a nútené manželstvá alebo ženská obriezka.

  • Indikátor 5.3.1 Podiel žien vo veku 20 – 24 rokov, ktoré boli zosobášené vo veku 15 – 18 rokov   
  • Indikátor 5.3.2 Podiel dievčat a žien vo veku 15 – 49 rokov, ktoré podstúpili ženskú obriezku podľa veku   

 

 • 5.4 Uznávať a oceňovať neplatenú starostlivosť a domáce práce pomocou zabezpečenia verejných služieb, infraštruktúry a politiky sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny, podľa zvyklostí danej krajiny.

  • Indikátor 5.4.1 Podiel času stráveného neplatenou domácou prácou a starostlivosťou o domácnosť podľa pohlavia, veku a umiestnenia   

 

 • 5.5 Zabezpečiť ženám rovnaké príležitosti a plnú a efektívnu účasť na rozhodovaní na všetkých úrovniach v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

  • Indikátor 5.5.1 Podiel zvolených žien (a) v národnom parlamente a (b) orgánoch miestnej samosprávy DATAcube.
  • Indikátor 5.5.2 Podiel žien v riadiacich funkciách  DATAcube. 

 

 • 5.6 Zabezpečiť všeobecnú dostupnosť služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčného práva, ako to bolo dohodnuté v súlade s Akčným plánom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a s Pekinskou akčnou platformou a záverečnými dokumentmi nadväzujúcich konferencií.

  • Indikátor 5.6.1 Podiel žien vo veku 15 – 49 rokov, ktoré uskutočňujú svoje vlastné rozhodnutia týkajúce sa sexuálnych vzťahov, používania antikoncepcie a reprodukčného zdravia na základe informácií
  • Indikátor 5.6.2 Počet krajín s právnymi predpismi, ktoré zaručujú plný a rovnaký prístup ženám a mužom vo veku 15 rokov a starších na sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť, informovanosť a vzdelanie

 

 • 5.a Uskutočniť reformy, ktoré ženám zabezpečia rovnaké právo na ekonomické zdroje, rovnako ako na možnosť vlastniť a hospodáriť s pozemkami a na ďalšie formy vlastníctva, na prístup k finančným službám, dedičstvu a prírodným zdrojom v súlade s národnou legislatívou.

  • Indikátor 5.a.1 a) Podiel celkovej poľnohospodárskej populácie s vlastníctvom alebo zabezpečenými právami na poľnohospodársku pôdu podľa pohlavia; a b) podiel žien medzi vlastníkmi alebo obhospodarovateľmi poľnohospodárskej pôdy podľa druhu vlastníctva   
  • Indikátor 5.a.2 Podiel krajín, v ktorých právny rámec (vrátane zvykového práva) zaručuje rovnaké práva žien k vlastníctvu a/alebo správe pôdy   

 

 • 5.b Rozšíriť možnosti využívania moderných technológií, najmä informačných a komunikačných, na posilnenie postavenia žien.

  • Indikátor 5.b.1 Podiel jednotlivcov, ktorí vlastnia mobilný telefón v členení podľa pohlavia   

 

 • 5.c Prijať a posilniť vhodné politiky a vymáhateľné právne predpisy na presadzovanie rovnosti žien a mužov a posilňovanie postavenie žien a dievčat vo všetkých sférach.

  • Indikátor 5.c.1 Podiel krajín so systémami na sledovanie a prideľovanie verejných prostriedkov na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien   

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022