Globálna úroveň

CIEĽ 9: Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.

„Investovanie do infraštruktúry, podpora inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a podpora technologického rozvoja, výskumu a inovácií sú troma hnacími silami hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja. Tieto hnacie sily môžu krajinám pomôcť znížiť chudobu vytváraním pracovných príležitostí, stimulovaním rastu a podporou budovania a zlepšovania fyzických zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie podnikania a spoločnosti. Za posledné roky sa dosiahli stabilné zlepšenia vo všetkých týchto troch oblastiach udržateľného rozvoja. V najmenej rozvinutých krajinách však budú potrebné opätovné investície na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie zdvojnásobenia podielu priemyslu na HDP do roku 2030.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 9.1Rozvinúť kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru, zahŕňajúcu aj regionálnu a cezhraničnú infraštruktúru, na podporu ekonomického rozvoja a zvýšenej kvality života, so zameraním na ekonomicky dostupný a rovný prístup pre všetkých.

  • Indikátor 9.1.1 Podiel vidieckeho obyvateľstva, ktorí bývajú v blízkosti 2 km od celoročne udržiavanej cesty  
  • Indikátor 9.1.2 Preprava osôb a tovaru podľa druhu dopravy    

 

 • 9.2 Podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a do roku 2030 významne zvýšiť podiel priemyslu na zamestnanosti a HDP, s ohľadom na podmienky v jednotlivých krajinách, a zdvojnásobiť jeho podiel v najmenej rozvinutých krajinách.

  • Indikátor 9.2.1 Pridaná hodnota výroby ako podiel na HDP a na obyvateľa  DATAcube. 
  • Indikátor 9.2.2 Zamestnanosť vo výrobe ako podiel na celkovej zamestnanosti   

 

 • 9.3 Zlepšiť prístup malých priemyslových a iných podnikov – najmä v rozvojových krajinách – k finančným službám, vrátane dostupných úverov, a ich začleňovanie do hodnotových reťazcov a trhov.

  • Indikátor 9.3.1 Podiel malých priemyselných podnikov na celkovej pridanej hodnote priemyslu   
  • Indikátor 9.3.2 Podiel malých priemyselných podnikov s úverom alebo úverovou linkou  

 

 • 9.4 Do roku 2030 zmodernizovať infraštruktúru a zdokonaliť vybavenie priemyslových podnikov tak, aby boli udržateľné, účinnejšie využívali zdroje; ďalej využívať viac čistých a k životnému prostrediu šetrných technológií a výrobných procesov; zapoja sa všetky štáty s ohľadom na svoje možnosti.

  • Indikátor 9.4.1 Emisie CO2 na jednotku pridanej hodnoty  

 

 • 9.5 Posilniť vedecký výskum, zlepšiť technologickú vybavenosť priemyselných odvetví vo všetkých krajinách, najmä rozvojových a do roku 2030 podporovať inovácie a významne zvýšiť počet výskumných a vývojových pracovníkov na 1 milión obyvateľov a výdavky na súkromný a verejný výskum a vývoj.

  • Indikátor 9.5.1 Podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP  DATAcube. 
  • Indikátor 9.5.2 Výskumníci (v ekvivalente plného pracovného času – FTE) na milión obyvateľov  DATAcube.  

 

 • 9.a Napomáhať k rozvoju udržateľnej a odolnej infraštruktúry v rozvojových krajinách prostredníctvom lepšej finančnej, technologickej a technickej podpory africkým, najmenej rozvinutým, vnútrozemským rozvojovým a malým ostrovným rozvojovým krajinám.

  • Indikátor 9.a.1 Celková oficiálna medzinárodná podpora (oficiálna rozvojová pomoc plus ostatné oficiálne toky) na infraštruktúru  

 

 • 9.b Podporovať rozvoj technológií, výskumu a inovácií v rozvojových krajinách, vrátane zabezpečenia priaznivého politického prostredia, okrem iného pre diverzifikáciu priemyslu a výrobu tovaru s pridanou hodnotou.

  • Indikátor 9.b.1 Podiel pridanej hodnoty v priemysle s vysokou a strednou technológiou na celkovej pridanej hodnote  

 

 • 9.c Výrazne zvýšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám a usilovať sa o poskytovanie všeobecného a cenovo dostupného prístupu k internetu v najmenej rozvinutých krajinách do roku 2020.

  • Indikátor 9.c.1 Podiel populácie pokrytej mobilnou sieťou podľa technológie  

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022