Globálna úroveň

CIEĽ 2: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.

„Cieľ 2 rieši pre človeka zásadnú potrebu – prístup k výživným, zdravým potravinám – a prostriedky, ktorými sa dajú udržateľne zabezpečiť pre všetkých. Riešenie hladu nemožno riešiť výlučne zvýšenou produkciou potravín. Dobre fungujúce trhy, zvýšené príjmy pre drobných poľnohospodárov, rovnaký prístup k technológiám a pôde a ďalšie investície zohrávajú úlohu pri vytváraní dynamického a produktívneho poľnohospodárskeho sektora, ktorý vytvára potravinovú bezpečnosť.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 2.1Do roku 2030 ukončiť hlad a zabezpečiť všetkým ľuďom, najmä chudobným a zraniteľným, vrátane malých detí, prístup k bezpečnej, výživnej a postačujúcej strave po celý rok.

  • Indikátor 2.1.1 Prevalencia podvýživy   
  • Indikátor 2.1.2 Prevalencia miernej alebo ťažkej potravinovej neistoty v populácii na základe stupnice skúseností s potravinovou neistotou (FIES)   

 

 • 2.2 Do roku 2030 odstrániť všetky formy podvýživy a do roku 2025 dosiahnuť medzinárodne dohodnuté ciele ohľadom zakrpatenia a vychudnutia detí mladších ako 5 rokov a vyriešiť výživové potreby dospievajúcich dievčat, tehotných a dojčiacich žien a starších osôb.

  • Indikátor 2.2.1 Prevalencia zakrpatenia (výška vo veku <-2 štandardná odchýlka od mediánu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Child Growth Standards) u detí mladších ako 5 rokov   
  • Indikátor 2.2.2 Prevalencia podvýživy (hmotnosť na výšku > +2 alebo < -2 štandardná odchýlka od mediánu Štandardu pre rast detí Svetovej zdravotníckej organizácie) u detí mladších ako 5 rokov podľa typu (podváha a nadváha)   
  • Indikátor 2.2.3 Prevalencia anémie u žien vo veku 15 až 49 rokov podľa stavu tehotenstva (v percentách)

 

 • 2.3 Do roku 2030 zdvojnásobiť poľnohospodársku produktivitu a príjmy drobných poľnohospodárov – najmä žien, pôvodných obyvateľov, rodinných farmárov, pastierov, rybárov – pomocou zaistenia bezpečného a rovného prístupu k pôde, ďalším výrobným zdrojom (a vkladom), znalostiam, finančným službám, trhom a vytváraniu príležitostí na tvorbu pridanej hodnoty a prístupu k zamestnaniu v nepoľnohospodárskom sektore.

  • Indikátor 2.3.1 Objem výroby na pracovnú jednotku podľa veľkostných tried farmárskeho/pastierskeho/lesného podniku   
  • Indikátor 2.3.2 Priemerný príjem malých výrobcov potravín podľa pohlavia a pôvodu    

 

 • 2.4 Do roku 2030 zaviesť systémy udržateľnej výroby potravín a odolné poľnohospodárske postupy, ktoré zvýšia produktivitu a výrobu a pomôžu zachovať ekosystémy posilňujúce schopnosť pôdy prispôsobiť sa klimatickým zmenám, extrémnemu počasiu, suchu, záplavám a ďalším pohromám, a ktoré postupne zlepšia kvalitu pôdy.

  • Indikátor 2.4.1 Podiel poľnohospodárskej plochy v rámci produktívneho a udržateľného poľnohospodárstva   

 

 • 2.5 Do roku 2020 zabezpečiť zachovanie genetickej rozmanitosti osív, pestovaných plodín, hospodárskych a domácich zvierat a ich divoko žijúcich príbuzných druhov, okrem iného pomocou správne spravovaných a diverzifikovaných semenných a rastlinných bánk na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a zabezpečiť prístup k spravodlivému zdieľaniu prínosov z využívania genetických zdrojov a tradičných poznatkov, v súlade s medzinárodnými dohodami.

  • Indikátor 2.5.1 Počet (a) rastlinných a (b) živočíšnych genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo zabezpečených v strednodobých alebo dlhodobých ochranných zariadeniach  
  • Indikátor 2.5.2 Podiel miestnych plemien klasifikovaných ako zvieratá, ktorým hrozí vyhynutie  

 

 • 2.a Zvýšiť investície do vidieckej infraštruktúry, poľnohospodárskeho výskumu a nadstavbových služieb, vývoja technológií a génových bánk zvierat a rastlín, za účelom zlepšenia poľnohospodárskych výrobných kapacít v rozvojových krajinách, predovšetkým v tých najmenej rozvinutých, okrem iného aj prostredníctvom posilnenia medzinárodnej spolupráce.

  • Indikátor 2.a.1 Index poľnohospodárskej orientácie pre vládne výdavky   
  • Indikátor 2.a.2 Celkové oficiálne toky (oficiálna rozvojová pomoc plus ostatné oficiálne toky) do poľnohospodárskeho odvetvia   

 

 • 2.b Napraviť a predchádzať obchodným obmedzeniam a deformáciám na svetových poľnohospodárskych trhoch, okrem iného prostredníctvom súbežného odstraňovania všetkých foriem dotácií na vývoz a ďalších opatrení s podobným účinkom, v súlade s mandátom Doha Development Round.

  • Indikátor 2.b.1 Odhadnutá podpora poľnohospodárskych výrobcov   

 

 • 2.c Prijať opatrenia k zabezpečeniu riadneho fungovania trhu potravinárskych komodít a ich derivátov a uľahčiť včasný prístup k informáciám o trhu, vrátane informácií o potravinových rezervách, s cieľom prispieť k obmedzeniu extrémnej nestálosti cien potravín.

  • Indikátor 2.c.1 Indikátor anomálií cien potravín   

Posledná aktualizácia: 19. 04. 2021