Globálna úroveň

CIEĽ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých.

„Všeobecný prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným energetickým službám si vyžaduje rozšírenie prístupu k elektrickej energii, čistým palivám a technológiám, ako aj zvýšenie energetickej účinnosti a podielu obnoviteľnej energie. Pokrok vo všetkých týchto oblastiach nedosahuje tú úroveň, ktorá je potrebná na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2030. Aktuálne sú požiadavky na zvýšené financovanie ale aj odvážnejšie politiky spolu s ochotou krajín prijať nové technológie v oveľa ambicióznejšom rozsahu.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 7.1Do roku 2030 všetkým zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám.

  • Indikátor 7.1.1 Podiel obyvateľstva s prístupom k elektrine   
  • Indikátor 7.1.2 Podiel obyvateľstva primárne závislých na čistých palivách a technológii   

 

 • 7.2 Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celosvetovom energetickom mixe.

  • Indikátor 7.2.1 Podiel obnoviteľnej energie na celkovej konečnej energetickej spotrebe   

 

 • 7.3 Do roku 2030 celosvetovo zdvojnásobiť energetickú účinnosť.

  • Indikátor 7.3.1 Energetická účinnosť meraná z hľadiska primárnej energie a HDP  DATAcube.  

 

 • 7.a Do roku 2030 zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti sprístupňovania výskumu a technológií čistej energie, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a pokročilých a čistejších technológií fosílnych palív; podporovať investície do energetickej infraštruktúry a technológií čistej energie.

  • Indikátor 7.a.1 Medzinárodné finančné toky smerujúce do rozvojových krajín na podporu výskumu a vývoja čistej energie a tvorbu obnoviteľnej energie, vrátane hybridných systémov   

 

 • 7.b Do roku 2030 rozšíriť infraštruktúru a vylepšiť technológie pre dodávky moderných a udržateľných energetických služieb pre všetkých v rozvojových krajinách, hlavne v najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátoch.

  • Indikátor 7.b.1 Zavedenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rozvojových  a rozvinutých krajinách (vo wattoch na obyvateľa)  

Posledná aktualizácia: 30. 04. 2024