Globálna úroveň

CIEĽ 10: Znížiť rozdiely v rámci krajín a medzi krajinami.

„Pokrok v znižovaní nerovnosti v rámci krajín a medzi krajinami je rôznorodý. Nerovnosť príjmov klesla v mnohých tých krajinách, ktoré zaznamenali udržateľný hospodársky rast a zároveň sa zvyšovala v krajinách s negatívnym rastom. Stále však je potrebné posilniť hlasy rozvojových krajín v oblasti medzinárodného hospodárskeho a finančného rozhodovania. Kým na jednej strane poukázanie finančných prostriedkov môže znamenať významnú pomoc pre rodiny a komunity v domovských krajinách medzinárodne migrujúcich pracovníkov, na strane druhej, vysoké náklady na prevod peňazí naďalej znižujú ich skutočný finančný prínos.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 10.1Do roku 2030 postupne dosiahnuť a udržať rast príjmov spodných 40 % populácie na úrovni vyššej ako je celoštátny priemer.

  • Indikátor 10.1.1 Miera rastu výdavkov domácností alebo príjmov na obyvateľa medzi spodnými 40 % populácie a celkovou populáciou 

 

 • 10.2 Do roku 2030 posilňovať a podporovať sociálne, ekonomické a politické začleňovanie všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, etnický pôvod, náboženské vierovyznanie a ekonomické alebo iné postavenie.

  • Indikátor 10.2.1 Podiel ľudí žijúcich pod 50 % hranicou mediánu príjmu podľa veku, pohlavia a osôb so zdravotným postihnutím  

 

 • 10.3 Zabezpečiť rovnosť príležitostí a znížiť nerovnosti, najmä odstraňovaním diskriminačných zákonov, politík a postupov a podporou vhodných právnych predpisov, politík a postupov.

  • Indikátor 10.3.1 Podiel obyvateľov, ktorý sa cítil osobne diskriminovaný alebo obťažovaný v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov na základe diskriminácie zakázanej podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv  

 

 • 10.4 Prijať politické opatrenia, hlavne vo fiškálnej a mzdovej oblasti a v oblasti sociálnej ochrany a postupne dosiahnuť väčšiu rovnosť.

  • Indikátor 10.4.1 Podiel práce na HDP DATAcube. 
  • Indikátor 10.4.2 Redistribučný vplyv fiškálnej politiky

 

 • 10.5 Zlepšiť reguláciu a monitoring globálnych finančných trhov a inštitúcií a posilniť uplatňovanie týchto regulácií.

  • Indikátor 10.5.1 Indikátory finančnej spoľahlivosti  

 

 • 10.6 Zabezpečiť väčšie zastúpenie a silnejší hlas pre rozvojové štáty, pri rozhodovaní v rámci medzinárodných ekonomických a finančných inštitúcií, s cieľom vytvoriť efektívnejšie, vierohodnejšie, spoľahlivejšie a legitímnejšie inštitúcie.

  • Indikátor 10.6.1 Podiel členov a hlasovacích práv rozvojových krajín v medzinárodných organizáciách

 

 • 10.7 Uľahčovať riadenú, bezpečnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, zahŕňajúcu uplatňovanie plánovaných a dobre riadených migračných politík.

  • Indikátor 10.7.1 Náklady na prijímanie zamestnancov znášané zamestnancom ako podiel na mesačných príjmoch získaných v krajine určenia
  • Indikátor 10.7.2 Počet krajín s migračnými politikami, ktoré uľahčujú riadnu, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí
  • Indikátor 10.7.3 Počet ľudí, ktorí zomreli alebo zmizli počas migrácie do medzinárodnej destinácie
  • Indikátor 10.7.4 Podiel obyvateľstva, ktoré sú utečencami, podľa krajiny pôvodu

 

 • 10.a Uplatňovať zásadu zvláštneho a diferencovaného prístupu k rozvojovým krajinám, hlavne k tým najmenej rozvinutým, v súlade s dohodami Svetovej obchodnej organizácie.

  • Indikátor 10.a.1 Podiel colných položiek uplatňovaných na dovozy z najmenej rozvinutých krajín a rozvojových krajín s nulovou sadzbou  

 

 • 10.b Podporovať oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a finančné toky zahŕňajúce priame zahraničné investície do štátov, ktoré to najviac potrebujú, hlavne najmenej rozvinuté, africké štáty, malé ostrovné a vnútrozemské rozvojové štáty, v súlade s ich národnými plánmi a programami.

  • Indikátor 10.b.1 Celkové toky zdrojov na rozvoj, podľa príjemcov a darcovských krajín a typu toku (napr. oficiálna rozvojová pomoc, priame zahraničné investície a iné toky)  

 

 • 10.c Do roku 2030 znížiť náklady na transakcie na odosielanie migrantov na menej ako 3 % a eliminovať kanály s nákladmi vyššími než 5 %.

  • Indikátor 10.c.1 Podiel nákladov na remitencie migrantov na celkových remitenciách  

Posledná aktualizácia: 09. 07. 2020