Globálna úroveň

CIEĽ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.

„Schémy spotreby a výroby formujú riadenie využívania zdrojov a súvisiace sociálne a environmentálne dopady, čím vplývajú na udržateľnosť. Udržateľná výroba využíva menej zdrojov na rovnakú hodnotu ekonomického výstupu a tiež platí, že udržateľná spotreba odbúrava potrebu nadmernej ťažby surovín. Počas prvej dekády tohto storočia však materiálová stopa, ktorá meria množstvo vyťaženej suroviny na uspokojenie spotrebiteľského dopytu, sa zvýšila globálne, rovnako ako množstvo materiálu použitého vo výrobných procesoch. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje silné národné rámce pre udržateľnú spotrebu a výrobu, ktoré sú integrované do národných a odvetvových plánov spolu s udržateľnými podnikateľskými postupmi a správaním spotrebiteľov. V konečnom dôsledku si to vyžaduje dodržiavanie medzinárodných noriem, ktoré sa týkajú nebezpečných chemikálií a odpadov.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 12.1Uplatňovať 10-ročný rámec programov pre udržateľnú spotrebu a výrobu so zapojením všetkých štátov na čele s rozvinutými štátmi, s prihliadnutím na rozvoj a schopnosti rozvojových štátov.

  • Indikátor 12.1.1 Počet krajín, ktoré vyvíjajú, prijímajú alebo vykonávajú politické nástroje zamerané na podporu prechodu k udržateľnej spotrebe a výrobe  

 

 • 12.2 Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich efektívne využívanie.

  • Indikátor 12.2.1 Materiálová stopa, materiálová stopa na obyvateľa a materiálová stopa na HDP   
  • Indikátor 12.2.2 Domáca materiálová spotreba, domáca materiálová spotreba na obyvateľa, domáca materiálová spotreba na HDP  DATAcube. 

 

 • 12.3 Do roku 2030 znížiť, v prepočte na hlavu, globálne plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni na polovicu, a znížiť straty na potravinách v celom výrobnom a zásobovacom procese, vrátane straty po zbere.

  • Indikátor 12.3.1 (a) Index straty potravín (b) Index odpadu potravín  

 

 • 12.4 Do roku 2020 dosiahnuť také nakladanie s chemickými látkami a odpadmi počas celého ich životného cyklu, aby bolo šetrné k životnému prostrediu, v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami, a výrazne znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia, vody a pôdy tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé dopady na ľudské zdravie a životné prostredie.

  • Indikátor 12.4.1 Počet zúčastnených strán medzinárodných multilaterálnych dohôd o životnom prostredí týkajúcich sa nebezpečného odpadu a iných chemických látok, ktoré plnia svoje záväzky a povinnosti pri poskytovaní informácií tak, ako to vyžaduje každá príslušná dohoda  
  • Indikátor 12.4.2 (a) Vytvorený nebezpečný odpad prepočítaný na obyvateľa a (b) podiel spracovávaného nebezpečného odpadu podľa typu úpravy

 

 • 12.5 Do roku 2030 výrazne znížiť produkciu odpadov pomocou prevencie, redukcie, recyklácie a opätovného používania.

  • Indikátor 12.5.1 Národná miera recyklácie, tony recyklovaného materiálu  

 

 • 12.6 Podporovať podniky, hlavne veľké a nadnárodné spoločnosti, aby prijali udržateľné postupy a začlenili informácie o udržateľnosti do svojich pravidelných správ.

  • Indikátor 12.6.1 Počet spoločností, ktoré zverejňujú správy o udržateľnosti

 

 • 12.7 Presadzovať udržateľné postupy pri zadávaní verejných obstarávaní v súlade s národnými politikami a prioritami.

  • Indikátor 12.7.1 Počet krajín, ktoré uplatňujú udržateľné politiky verejného obstarávania a akčné plány

 

 • 12.8 Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia na celom svete mali relevantné informácie a povedomie o udržateľnom rozvoji a životnom štýle v súlade s prírodou.

  • Indikátor 12.8.1 Rozsah, v ktorom sú (i) vzdelávanie v oblasti globálneho občianstva a (ii) výchova k udržateľnému rozvoju, začlenené na všetkých úrovniach do: (a) vnútroštátnych vzdelávacích politík, (b) učebných osnov, (c) vzdelávania učiteľov a (d) hodnotenia študentov

 

 • 12.a Podporovať rozvojové krajiny, aby posilnili svoje vedecké a technologické kapacity, a prešli tak k udržateľnejšiemu spôsobu výroby a spotreby.

  • Indikátor 12.a.1 Zavedenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rozvojových krajinách (vo wattoch na obyvateľa)  

 

 • 12.b Vytvoriť a zaviesť nástroje na sledovanie dopadov udržateľného rozvoja na cestovný ruch, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty.

  • Indikátor 12.b.1 Implementácia štandardných účtovných nástrojov na monitorovanie ekonomických a environmentálnych aspektov udržateľnosti cestovného ruchu  

 

 • 12.c Usmerniť neefektívne dotácie na fosílne palivá, podporujúce nadbytočnú spotrebu, odstraňovaním pokrivenia trhu, v súlade s podmienkami v jednotlivých štátoch, okrem iného aj prostredníctvom daňovej reštrukturalizácie a rušením týchto škodlivých dotácií tam, kde existujú, aby bol zrejmý ich dopad na životné prostredie. Pritom je potrebné brať do úvahy špecifické potreby a podmienky rozvojových krajín a minimalizovať možné negatívne dopady na ich rozvoj takým spôsobom, ktorý bude chrániť chudobných a dotknuté komunity.

  • Indikátor 12.c.1 Výška dotácií na fosílne palivá (výroba a spotreba) na jednotku HDP

Posledná aktualizácia: 02. 06. 2023