Globálna úroveň

CIEĽ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

„Chránené a obnovené ekosystémy a biodiverzita, ktorá je od nich závislá, môžu napomôcť k zmierneniu zmeny klímy a zabezpečiť zvýšenú odolnosť voči narastajúcemu tlaku ľudí a stúpajúcemu množstvu katastrof. Zdravé ekosystémy prinášajú viaceré výhody pre všetky spoločenstvá: čistý vzduch, vodu, potraviny, suroviny a lieky. Doteraz bol pokrok pri zachovaní a udržateľnom využívaní suchozemských ekosystémov a pri ochrane biodiverzity nerovnomerný. Tempo úbytku lesov sa spomalilo a naďalej sa skvalitňuje udržateľné hospodárenie s lesmi a ochrana oblastí dôležitých pre biodiverzitu. To znamená, že zrýchľujúci sa úbytok biodiverzity spolu s pokračujúcim pytliactvom a obchodovaním s voľne žijúcimi zvieratami sú alarmujúce. Okrem toho, od roku 1998 do roku 2013 približne jedna pätina zemského povrchu pokrytého vegetáciou vykazovala trvalo klesajúce trendy produktivity. Degradácia pôdy narúša bezpečnosť a rozvoj všetkých krajín.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 15.1Do roku 2020 zabezpečiť ochranu, obnovu a udržateľné využívanie suchozemských a vnútrozemských sladkovodných ekosystémov a ich služieb, hlavne lesy, mokrade, hory a suché oblasti, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd.

  • Indikátor 15.1.1 Lesná plocha ako podiel na celkovej rozlohe územia   
  • Indikátor 15.1.2 Podiel dôležitých lokalít pre suchozemskú a sladkovodnú biodiverzitu, ktoré sú pokryté chránenými územiami, podľa typu ekosystému   

 

 • 15.2 Do roku 2020 podporiť zavádzanie udržateľného hospodárenia so všetkými typmi lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť zničené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a obnovu lesov na celom svete.

  • Indikátor 15.2.1 Pokrok smerom k udržateľnému obhospodarovaniu lesov   

 

 • 15.3 Do roku 2030 bojovať proti rozširovaniu púští, obnovovať znehodnotenú pôdu, vrátane území postihnutých rozširovaním púští, suchom či záplavami, usilovať sa o dosiahnutie sveta, v ktorom už nedochádza k degradácii pôdy.

  • Indikátor 15.3.1 Podiel pôdy, ktorá je znehodnotená, na celkovej ploche   

 

 • 15.4 Do roku 2030 zabezpečiť zachovanie horských ekosystémov, vrátane ich biodiverzity, aby sa zvýšila ich schopnosť poskytovať výhody nevyhnutné pre udržateľný rozvoj.

  • Indikátor 15.4.1 Zachovanie chránených území s dôležitou horskou biodiverzitou   
  • Indikátor 15.4.2 (a) Index horskej zelene a (b) podiel degradovanej horskej pôdy

 

 • 15.5 Prijať neodkladné a dôrazné opatrenia na znižovanie degradácie prirodzeného prostredia, zastaviť straty v biodiverzite a do roku 2020 chrániť a zabraňovať vyhynutiu ohrozených druhov.

  • Indikátor 15.5.1 Index ohrozených druhov na červenom zozname   

 

 • 15.6 Zabezpečiť spravodlivé rozdeľovanie prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov a podporovať zodpovedajúci prístup k týmto zdrojom.

  • Indikátor 15.6.1 Počet krajín, ktoré prijali legislatívne, administratívne a politické rámce na zabezpečenie spravodlivého a rovnocenného rozdelenia výhod

 

 • 15.7 Prijať neodkladné opatrenia na skoncovanie s pytliactvom a pašovaním chránených druhov rastlín a živočíchov a riešiť ponuku a dopyt po nelegálnych prírodných produktoch.

  • Indikátor 15.7.1 Podiel voľne žijúcich zvierat, ktoré boli ulovené pytliakmi alebo boli predmetom nelegálneho obchodovania

 

 • 15.8 Do roku 2020 zaviesť opatrenia proti zavlečeniu invazívnych druhov do suchozemských a vodných ekosystémov a výrazne znížiť ich dopad na tieto ekosystémy, kontrolovať alebo odstrániť prioritné invazívne druhy.

  • Indikátor 15.8.1 Podiel krajín, ktoré prijímajú príslušné vnútroštátne právne predpisy a primerane vykonávajú prevenciu alebo kontrolu invazívnych cudzokrajných druhov

 

 • 15.9 Do roku 2020 začleniť hodnoty ekosystému a biodiverzity do národného i regionálneho plánovania, rozvojových procesov a stratégií na znižovanie chudoby.

  • Indikátor 15.9.1 (a) Počet krajín, ktoré si v národných cieľoch stanovili oblasti v súlade s cieľom 2 biodiverzity z Aichi Strategického plánu pre  biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020; (b) integrácia biodiverzity do národných účtov z príslušného ekonomického a enviromentálneho účtovníctva

 

 • 15.a Mobilizovať a významne zvýšiť finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémov.

  • Indikátor 15.a.1  (a) Oficiálna rozvojová pomoc na zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a (b) generované príjmy a finančné prostriedky mobilizované ekonomickými nástrojmi súvisiacimi s  biodiverzitou  

 

 • 15.b Mobilizovať značné prostriedky zo všetkých zdrojov na všetkých úrovniach na financovanie udržateľného hospodárenia s lesmi a poskytnúť rozvojovým krajinám zodpovedajúce stimuly na zlepšenie tohto hospodárenia, vrátane ochrany a obnovy lesov.

  • Indikátor 15.b.1 (a) Oficiálna rozvojová pomoc na zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a (b) generované príjmy a finančné prostriedky mobilizované ekonomickými nástrojmi súvisiacimi s  biodiverzitou  

 

 • 15.c Zvýšiť medzinárodnú podporu boja proti pytliactvu a pašovaniu chránených druhov, okrem iného aj zvyšovaním schopnosti miestnych komunít, venovať sa udržateľným spôsobom obživy.

  • Indikátor 15.c.1 Podiel voľne žijúcich zvierat, ktoré boli ulovené pytliakmi alebo boli predmetom nelegálneho obchodovania  

Posledná aktualizácia: 02. 06. 2023