Globálna úroveň

CIEĽ 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

„Kvalitné vzdelávanie a možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých sa stali kľúčovými na zabezpečenie plného a produktívneho života pre všetkých jednotlivcov a pre realizáciu udržateľného rozvoja. Napriek značnému pokroku v oblasti školskej dochádzky, milióny detí školu nenavštevujú, najmä tam, kde sa vzdelávacie systémy snažia držať krok s rastúcou populáciou. Dokonca aj keď si viac detí plní školskú dochádzku, mnohé z nich nezískajú ani len základné zručnosti. Brzdou pre kvalitné vzdelávanie je nedostatok vyškolených učiteľov a dostačujúci počet primeraných školských zariadení. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať intenzívnejšie úsilie, najmä v subsaharskej Afrike a v južnej Ázii, zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva, konkrétne na osoby so zdravotným postihnutím, pôvodných obyvateľov, utečencov a chudobných na vidieku.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 4.1Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávne a kvalitné primárne a sekundárne vzdelanie, ktoré bude viesť k zodpovedajúcim a efektívnym študijným výsledkom.

  • Indikátor 4.1.1 Podiel detí a mladých ľudí (a) v 2/3 ročníku; (b) na konci primárneho vzdelávania a (c) na konci nižšieho stredného vzdelávania dosahujúcich minimálne znalosti v (i) čítaní a (ii) matematike podľa pohlavia
  • Indikátor 4.1.2 Miera ukončenia (primárneho vzdelávania, nižšieho stredného vzdelávania, vyššieho stredného vzdelávania)

 

 • 4.2 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali možnosť kvalitného rozvoja v ranom detstve, prístup k starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu, aby boli pripravení pre základné vzdelanie.

  • Indikátor 4.2.1 Podiel detí vo veku 24 – 59 mesiacov, ktoré sa rozvíjajú v oblasti zdravia, vzdelávania a psychosociálneho blahobytu podľa pohlavia   
  • Indikátor 4.2.2 Miera účasti v organizovanom vzdelávaní (jeden rok pred oficiálnym vstupným vekom) podľa pohlavia  

 

 • 4.3 Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup všetkých žien a mužov k cenovo dostupnému a kvalitnému odbornému, učňovskému a vyššiemu vzdelaniu, vrátane univerzitného.

  • Indikátor 4.3.1 Miera účasti mladých a dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave v priebehu posledných 12 mesiacov podľa pohlavia   

 

 • 4.4 Do roku 2030 výrazne zvýšiť počet mladých a dospelých, ktorí majú potrebné zručnosti vrátane technických a odborných, ktoré budú predpokladom pre zamestnanie, dôstojné pracovné zaradenia a pre podnikanie.

  • Indikátor 4.4.1 Podiel mladých a dospelých so zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) podľa typu zručností   

 

 • 4.5 Do roku 2030 eliminovať nerovnosti vo vzdelávaní medzi pohlaviami a zabezpečiť rovný prístup ku všetkým úrovniam vzdelania a odbornej prípravy pre znevýhodnených – osoby so zdravotným postihnutím, pôvodné obyvateľstvo alebo ohrozené deti.

  • Indikátor 4.5.1 Indexy rovnosti (ak sú údaje dostupné v členení žena/muž, vidiek/mesto, dolný/horný kvintil blahobytu a iné, ako je stav postihnutia, domorodé obyvateľstvo a obyvateľstvo postihnuté konfliktom) sa použijú na všetky ukazovatele vzdelávania v tomto zozname, ktoré sa dajú členiť  

 

 • 4.6 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci mladí a značná časť dospelých mužov a žien dosiahla gramotnosť a matematickú gramotnosť.

  • Indikátor 4.6.1 Podiel obyvateľstva v danej vekovej skupine, ktorý dosahuje aspoň pevne stanovenú úroveň zručnosti (a) čítať, písať a (b) počítať podľa pohlavia

 

 • 4.7 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné na podporu udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania o udržateľnom rozvoji a udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému rozvoju.

  • Indikátor 4.7.1 Rozsah, v ktorom sú (i) vzdelávanie v oblasti globálneho občianstva a (ii) výchova k udržateľnému rozvoju, začlenené na všetkých úrovniach do: (a) vnútroštátnych vzdelávacích politík, (b) učebných osnov, (c) vzdelávania učiteľov a (d) hodnotenia študentov

 

 • 4.a Vybudovať a vylepšiť vzdelávacie zariadenia, ktoré budú citlivo pristupovať k deťom, zdravotne postihnutým a tiež k otázkam rovnosti pohlaví, a poskytnú bezpečné, nenásilné, inkluzívne a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých.

  • Indikátor 4.a.1 Podiel škôl poskytujúcich základné služby podľa druhu služby

 

 • 4.b Do roku 2020 na celom svete výrazne rozšíriť počet štipendií pre študentov z rozvojových krajín – hlavne tých najmenej rozvinutých, malých ostrovných rozvojových štátov a afrických štátov – pre zápis na vysokoškolské vzdelávanie, učňovskú prípravu a vzdelávacie programy v informačných a komunikačných technológiách, v technologických, stavebných a vedeckých odboroch v rozvinutých a rozvojových štátoch.

  • Indikátor 4.b.1 Objem oficiálnych tokov rozvojovej pomoci na štipendiá podľa odvetví a typu štúdia   

 

 • 4.c Do roku 2030 výrazne zvýšiť počty kvalifikovaných učiteľov, a to prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pre vzdelávanie učiteľov v rozvojových krajinách, predovšetkým v tých najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátoch.

  • Indikátor 4.c.1 Podiel učiteľov kvalifikovaných v základnom vzdelávaní podľa úrovne vzdelania  

Posledná aktualizácia: 11. 09. 2020