Globálna úroveň

CIEĽ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom.

„Klimatické zmeny už majú hlboký a alarmujúci dopad na celom svete. Globálne teploty sa v roku 2016 naďalej zvyšovali a bol zaznamenaný nový rekord – približne o 1,1°C sa zvýšila teplota v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V roku 2016 sa rozloha globálneho morského ľadu zmenšila na 4,14 milióna štvorcových kilometrov a je zaznamenaná ako druhá najnižšia. Koncentrácia CO2 dosiahla úroveň 400 častíc na milión. Vplyvom účinku El Niño, podmienky sucha prevládali vo väčšine častí zemegule. Okrem zvýšenej hladiny morí a globálnych teplôt sa extrémne poveternostné udalosti stávajú čoraz bežnejšími a prirodzené biotopy, ako sú koralové útesy, sa zmenšujú. Tieto zmeny majú na ľudí dopad všade, ale nadmieru poškodzujú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Je nutné prijať súbežné opatrenia na zastavenie zmeny klímy a posilniť odolnosť voči všadeprítomným a neustále sa zvyšujúcim rizikám súvisiacich s klímou.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 13.1Vo všetkých krajinách zvýšiť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klimatickými zmenami a prírodnými pohromami.

  • Indikátor 13.1.1 Počet úmrtí, nezvestných osôb a osôb postihnutých prírodnými katastrofami na 100 000 obyvateľov  
  • Indikátor 13.1.2 Počet krajín, ktoré prijali a implementovali národné stratégie znižovania rizika katastrof v súlade so Sendajským rámcom znižovania rizika katastrof 2015 – 2030   
  • Indikátor 13.1.3 Podiel miestnych samospráv prijímajúcich a implementujúcich miestne stratégie znižovania rizika katastrof v súlade s národnými stratégiami na zníženie rizika katastrof

 

 • 13.2 Začleniť opatrenia v oblasti klimatických zmien do národných politík, stratégií a plánovania.

  • Indikátor 13.2.1 Počet krajín s národne určenými príspevkami, dlhodobými stratégiami, národnými adaptačnými plánmi a adaptačnou komunikáciou, ako boli oznámené sekretariátu  Rámcového dohovoru OSN o zmene podnebia  
  • Indikátor 13.2.2 Celkové emisie skleníkových plynov za rok

 

 • 13.3 Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách, rozšíriť ľudské a inštitucionálne kapacity pre zmiernenie klimatických zmien, adaptáciu na ne, znižovanie ich dopadu a včasné varovanie.

  • Indikátor 13.3.1 Rozsah, v ktorom sú (i) vzdelávanie v oblasti globálneho občianstva a (ii) výchova k udržateľnému rozvoju, začlenené na všetkých úrovniach do (a) vnútroštátnych vzdelávacích politík, (b) učebných osnov, (c) vzdelávania učiteľov a (d) hodnotenia študentov    

 

 • 13.a Uviesť do praxe záväzok prijatý rozvinutými krajinami v Rámcovej dohode OSN o klimatických zmenách a do roku 2020 dať spoločne zo všetkých zdrojov k dispozícii 100 miliárd ročne na riešenie potrieb rozvojových krajín v súvislosti so zmysluplnými opatreniami na zmierňovanie a transparentnosťou pri ich zavádzaní, a v čo najkratšom čase naplno sprevádzkovať Zelený klimatický fond.

  • Indikátor 13.a.1 Sumy poskytnuté a mobilizované v amerických dolároch za rok v súvislosti s pokračujúcim existujúcim cieľom kolektívnej mobilizácie v rámci záväzku 100 miliárd dolárov do roku 2025  

 

 • 13.b Podporovať mechanizmy na zvyšovanie kapacít pre efektívne plánovanie a riadenie v oblasti klimatických zmien v najmenej rozvinutých krajinách, so zameraním sa na ženy, mládež, miestne a marginalizované komunity.

  • Indikátor 13.b.1 Počet najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov s národne určenými príspevkami, dlhodobými stratégiami, národnými adaptačnými plánmi a oznámeniami o adaptácii, ako boli oznámené sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene podnebia 

Posledná aktualizácia: 19. 04. 2021