Globálna úroveň

CIEĽ 3: Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

„Počas posledných 15 rokov sa reprodukčné zdravie, zdravie matky a dieťaťa výrazne zlepšilo. Klesol nielen výskyt prenosných chorôb, ale takisto aj predčasné úmrtia na neprenosné choroby. Zdravotnícke služby sa zlepšili prostredníctvom lepšej materskej a reprodukčnej starostlivosti, programov zameraných na odstránenie a kontrolu chorôb vrátane širšieho prístupu k liečbe a očkovaniu a zvýšeného financovania na podporu lekárskeho výskumu a základnej zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Aby sa ciele na rok 2030 splnili, je potrebné, aby sa tieto aktivity rozšírili, najmä v regiónoch s najvyššou chorobnosťou.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 3.1Do roku 2030 celosvetovo znížiť mieru úmrtnosti matiek na menej ako 70 na 100 000 pôrodov.

  • Indikátor 3.1.1 Miera materskej úmrtnosti  DATAcube.  
  • Indikátor 3.1.2 Podiel pôrodov za účasti kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov   

 

 • 3.2 Do roku 2030 zabrániť úmrtiam novorodencov a detí mladších ako 5 rokov, ktorým je možné predísť. Všetky krajiny sa budú usilovať o zníženie novorodeneckej úmrtnosti na úroveň maximálne 12 úmrtí na 1 000 živonarodených detí a zníženie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov na úroveň menej ako 25 na 1 000 živonarodených detí.

  • Indikátor 3.2.1 Miera úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov  DATAcube. 
  • Indikátor 3.2.2 Miera novorodeneckej úmrtnosti  DATAcube. 

 

 • 3.3 Do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických ochorení a bojovať proti hepatitíde, vodou prenosným ochoreniam a ostatným prenosným ochoreniam.

  • Indikátor 3.3.1 Počet nových prípadov HIV infekcií na 1 000 obyvateľov podľa pohlavia, veku a kľúčových skupín obyvateľstva   
  • Indikátor 3.3.2 Výskyt tuberkulózy na 100 000 obyvateľov   
  • Indikátor 3.3.3 Výskyt malárie na 1 000 obyvateľov
  • Indikátor 3.3.4 Výskyt hepatitídy typu B na 100 000 obyvateľov
  • Indikátor 3.3.5 Počet ľudí, ktorí potrebujú liečebné zásahy proti zanedbaným tropickým chorobám

 

 • 3.4 Do roku 2030 o tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť na neprenosné choroby pomocou prevencie a liečby, podporovať duševné zdravie a duševnú pohodu.

  • Indikátor 3.4.1 Miera úmrtnosti v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny, cukrovky alebo chronických respiračných ochorení   
  • Indikátor 3.4.2 Miera samovrážd  DATAcube.

 

 • 3.5 Posilniť prevenciu a liečbu užívania návykových látok, vrátane užívania narkotík a škodlivého požívania alkoholu.

  • Indikátor 3.5.1 Pokrytie liečebných zákrokov (farmakologických, psychosociálnych a rehabilitačných a doliečovacích služieb) pri liečbe užívania drog   
  • Indikátor 3.5.2 Spotreba alkoholu na obyvateľa (vo veku 15 rokov a viac) v priebehu kalendárneho roka v litroch čistého alkoholu  

 

 • 3.6 Do roku 2020 celosvetovo znížiť počet úmrtí a zranení pri dopravných nehodách na polovicu.

  • Indikátor 3.6.1 Miera úmrtnosti na cestách v dôsledku dopravných nehôd  DATAcube.

 

 • 3.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k službám pre sexuálne a reprodukčné zdravie, ako sú programy plánovaného rodičovstva, informácie a vzdelávanie alebo zahrnutie problematiky reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.

  • Indikátor 3.7.1 Podiel žien v reprodukčnom veku (vo veku 15 – 49 rokov), ktorých potreba plánovaného rodičovstva bola zabezpečená prostredníctvom moderných metód
  • Indikátor 3.7.2 Miera pôrodnosti adolescentov (vo veku 10 -14 rokov; vo veku 15 – 19 rokov) na 1 000 žien v tejto vekovej skupine  DATAcube.

 

 • 3.8 Docieliť univerzálne zdravotné pokrytie, vrátane ochrany finančných rizík, prístupu ku kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liečivám a očkovacím látkam pre všetkých.

  • Indikátor 3.8.1 Pokrytie základných zdravotníckych služieb
  • Indikátor 3.8.2 Podiel obyvateľstva s veľkými domácimi výdavkami na zdravie ako podiel na celkových výdavkoch alebo príjmoch domácností

 

 • 3.9 Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení vplyvom nebezpečných chemických látok a znečisteného vzduchu, vody a pôdy.

  • Indikátor 3.9.1 Úmrtnosť spôsobená znečistením domácností a okolitého ovzdušia
  • Indikátor 3.9.2 Miera úmrtnosti pripisovaná zdravotne nezabezpečenej vode, nebezpečným hygienickým zariadeniam a nedostatku hygieny (vystavenie sa nebezpečným službám v oblasti vody, hygienických zariadení a hygieny pre všetkých (WASH)
  • Indikátor 3.9.3 Miera úmrtnosti spôsobená neúmyselnou otravou

 

 • 3.a Posilniť uplatňovanie rámcovej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku vo všetkých krajinách podľa potreby.

  • Indikátor 3.a.1 Vekovo štandardizovaná prevalencia súčasného užívania tabaku u osôb vo veku 15 rokov a viac  

 

 • 3.b Podporovať výskum a vývoj nových vakcín a liekov na prenosné aj neprenosné choroby, ktoré primárne postihujú predovšetkým rozvojové krajiny, poskytnúť prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam v súlade s Deklaráciou z Dauha o Dohode TRIPS a verejným zdravím, ktorá potvrdzuje právo rozvojových krajín plne využiť ustanovenie v Dohode o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu, pokiaľ ide o flexibilitu v ochrane verejného zdravia a najmä v prístupe k liekom pre všetkých.

  • Indikátor 3.b.1 Podiel cieľovej populácie zaočkovanej povinnými vakcínami podľa národného programu   
  • Indikátor 3.b.2 Celková čistá oficiálna rozvojová pomoc pre medicínsky výskum a základné zdravotnícke sektory
  • Indikátor 3.b.3 Podiel zdravotníckych zariadení disponujúcich základným súborom relevantných liekov, ktoré sú prístupné a cenovo dostupné na udržateľnom základe

 

 • 3.c Podstatne zvýšiť financovanie zdravotníctva a nábor, rozvoj, školenie a retenciu pracovníkov v zdravotníctve v rozvojových krajinách, hlavne v tých najmenej rozvinutých a v malých ostrovných rozvojových štátoch.

  • Indikátor 3.c.1 Hustota a distribúcia zdravotníckych pracovníkov   

 

 • 3.d Zvýšiť kapacitu všetkých zemí, hlavne rozvojových, pre včasné varovanie, znižovanie rizík a riadenia národných a globálnych zdravotných rizík.

  • Indikátor 3.d.1 Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) a pripravenosť na havarijné situácie v oblasti zdravia
  • Indikátor 3.d.2 Percentuálny podiel infekcií krvi v dôsledku vybraných organizmov rezistentných na antimikrobiálne látky

Posledná aktualizácia: 09. 07. 2020