Globálna úroveň

CIEĽ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

„Tempo rastu miest bolo nebývalé. Okolo prelomu storočia, prvýkrát v histórii, obyvatelia miest počtom prevýšili obyvateľov vidieka, a do roku 2015 žili v mestách takmer 4 miliardy ľudí – 54 % svetovej populácie. Očakáva sa, že do roku 2030 tento počet dosiahne 5 miliárd. Rýchla urbanizácia prináša obrovské výzvy, ktoré sa týkajú rastúceho počtu obyvateľstva žijúceho v slumoch, zvýšené znečistenie ovzdušia, nepostačujúce základné služby, nepostačujúca infraštruktúra a neplánované rozrastanie miest, ktoré tiež spôsobuje vyššiu zraniteľnosť týchto miest voči katastrofám. Avšak pri rozumnom plánovaní a riadení sa z týchto miest, po celom svete, môžu stať inkluzívne, bezpečné, rezistentné, udržateľné a dynamické centrá inovácie a podnikania.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 11.1Do roku 2030 všetkým zabezpečiť prístup k zodpovedajúcemu, bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu a základným službám, a zlepšiť podmienky bývania v slumoch.

  • Indikátor 11.1.1 Podiel mestskej populácie žijúcej v chudobných častiach (slumoch), nelegálnych osadách alebo v neadekvátnom obydlí   

 

 • 11.2 Do roku 2030 všetkým poskytnúť prístup k bezpečným, finančne dostupným, ľahko prístupným a udržateľným dopravným systémom, zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým rozšírením verejnej dopravy so zvláštnym dôrazom na potreby ľudí v ťažkej situácii, ako sú ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia.

  • Indikátor 11.2.1 Podiel obyvateľov, ktorý má vyhovujúci prístup k verejnej doprave podľa pohlavia, veku a osôb so zdravotným postihnutím   

 

 • 11.3 Do roku 2030 posilniť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacity pre participatívne, integrované a udržateľné plánovanie a správu miest a obcí vo všetkých krajinách.

  • Indikátor 11.3.1 Pomer spotreby pôdy s mierou rastu obyvateľstva  
  • Indikátor 11.3.2 Podiel miest s priamym zapojením obyvateľov do procesu mestského plánovania a správy, ktorá funguje pravidelne a demokraticky  

 

 • 11.4 Zlepšiť úsilie na ochranu a záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

  • Indikátor 11.4.1 Celkové výdavky na obyvateľa použité na uchovanie a ochranu celkového kultúrneho a prírodného dedičstva podľa zdrojov financovania (verejné, súkromné), druhu dedičstva (kultúrne, prírodné) a úrovne správy (národná, regionálna, miestna/obecná)  

 

 • 11.5 Do roku 2030 výrazne znížiť počet úmrtí a ďalších negatívnych dopadov prírodných katastrof zahŕňajúcich pohromy spojené s vodou. Týka sa to tiež priamych ekonomických strát vo vzťahu ku globálnemu HDP. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať ochrane chudobných a zraniteľných ľudí.

  • Indikátor 11.5.1 Počet úmrtí, nezvestných osôb a osôb postihnutých prírodnými katastrofami na 100 000 obyvateľov  
  • Indikátor 11.5.2 Priame hospodárske straty spôsobené katastrofami vo vzťahu ku globálnemu hrubému domácemu produktu (HDP)
  • Indikátor 11.5.3 a) Škody na strategickej infraštruktúre a b) počet narušení základných služieb pripisovaných katastrofám    

 

 • 11.6 Do roku 2030 znížiť nepriaznivý dopad životného prostredia miest na ich obyvateľov, predovšetkým zameraním pozornosti na kvalitu ovzdušia a nakladanie s komunálnym a iným odpadom.

  • Indikátor 11.6.1 Podiel tuhého komunálneho odpadu zozbieraného a spravovaného v kontrolovaných zariadeniach z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v mestách
  • Indikátor 11.6.2 Priemerné ročné hodnoty jemných suspendovaných častíc (napr. PM 2,5 a PM 10) v mestách (vážené počtom obyvateľov)

 

 • 11.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k bezpečnej, inkluzívnej a prístupnej mestskej zeleni a verejnému priestoru, najmä pre ženy a deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.

  • Indikátor 11.7.1 Priemerný podiel zastavanej plochy miest, ktorá je voľným priestorom na verejné použitie pre všetkých podľa pohlavia, veku a zdravotne postihnutých osôb
  • Indikátor 11.7.2 Podiel osôb, ktoré sa stali obeťou iného ako sexuálneho obťažovania, podľa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia a miesta výskytu za posledných 12 mesiacov

 

 • 11.a Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne väzby medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami, zlepšením národného a regionálneho rozvojového plánovania.

  • Indikátor 11.a.1 Počet krajín, ktoré majú národné mestské politiky alebo plány regionálneho rozvoja, ktoré (a) reagujú k populačnej dynamike; (b) zabezpečujú vyvážený územný rozvoj; a (c) zväčšujú miestny fiškálny priestor  

 

 • 11.b Do roku 2020 výrazne zvýšiť počet miest a obcí, ktoré prijímajú a realizujú integrované politiky a plány na podporu inklúzie, účinného využívania zdrojov, zmierňovania a adaptácie na klimatické zmeny, odolnosť voči katastrofám, a vypracovať a realizovať komplexné riadenie rizika katastrof na všetkých úrovniach v súlade so Sendaiským rámcom pre DRR 2015 – 2030.

  • Indikátor 11.b.1 Počet krajín, ktoré prijali a implementovali národné stratégie zníženia rizika katastrof v súlade so Sendajským rámcom znižovania rizika katastrof 2015 – 2030  
  • Indikátor 11.b.2 Podiel miestnych samospráv, ktoré prijali a implementujú stratégie zníženia rizika lokálnych prírodných katastrof v súlade s národnými stratégiami na zníženie rizika

 

Posledná aktualizácia: 30. 04. 2024