Globálna úroveň

CIEĽ 16: Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

„Naďalej možno pozorovať nerovnomerný progres pri presadzovaní mieru a spravodlivosti a budovaní účinných, zodpovedných a inkluzívnych inštitúcií a to tak medzi regiónmi, ako aj v rámci nich. Počet vrážd sa pomaly znižuje a čoraz viac občanov na celom svete má lepší prístup k spravodlivosti. Avšak za posledné roky sa zvýšil počet násilných konfliktov a zintenzívnili sa ozbrojené konfrontácie, ktoré majú za následok nielen veľký počet civilných obetí, ale vyháňajú tiež milióny ľudí zo svojich domovov. Rozdielnosti naďalej pretrvávajú v nezanedbateľnom počte: údaje vykazujú, že krajiny s vyššou nerovnosťou v príjmoch trpia vyššou úrovňou násilia. Chudobnejšie krajiny a regióny sú často zdrojom obetí pre obchodníkov s ľuďmi a sú náchylnejšie na korupciu. V reakcii na to sa zavádzajú právne rámce a inštitúcie – napríklad o prístupe k informáciám a podpore ľudských práv – ale nie vždy tomuto zámeru zodpovedá adekvátna implementácia.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 16.1Výrazne znížiť všetky formy násilia a s tým súvisiacu mieru úmrtnosti na celom svete.

  • Indikátor 16.1.1 Počet obetí úmyselného zabitia na 100 000 obyvateľov podľa pohlavia a veku   
  • Indikátor 16.1.2 Úmrtia spojené s konfliktom na 100 000 obyvateľov podľa pohlavia, veku a príčiny   
  • Indikátor 16.1.3 Podiel obyvateľov vystavených (a) fyzickému násiliu, (b) psychickému násiliu a (c) sexuálnemu násiliu za posledných 12 mesiacov
  • Indikátor 16.1.4 Podiel obyvateľov, ktorí sa cítia bezpečne, keď po zotmení idú sami v oblasti, kde žijú

 

 • 16.2 Skoncovať so zneužívaním, vykorisťovaním a obchodom s ľuďmi, a so všetkými formami násilia na deťoch a ich mučením.

  • Indikátor 16.2.1 Percento detí vo veku 1 – 17 rokov, ktoré zažili fyzický trest a/alebo psychickú agresiu od svojich opatrovníkov v minulom mesiaci   
  • Indikátor 16.2.2 Počet obetí obchodu s ľuďmi na 100 000 obyvateľov podľa pohlavia, veku a spôsobu zneužitia   
  • Indikátor 16.2.3 Percento mladých žien a mužov vo veku 18 – 29 rokov, ktorí zažili sexuálne násilie do 18. roku veku

 

 • 16.3 Podporovať zvrchovanosť práva na národnej aj medzinárodnej úrovni a zabezpečiť rovný prístup k spravodlivosti pre všetkých.

  • Indikátor 16.3.1 Percento obetí násilia v predchádzajúcich 12 mesiacoch, ktoré to nahlásili príslušným úradom či úradne uznaným mechanizmom riešenia konfliktov   
  • Indikátor 16.3.2 Podiel neodsúdených zadržaných osôb na celkovom počte osôb vo väzniciach
  • Indikátor 16.3.3 Podiel obyvateľstva, ktoré zažilo spor za posledné dva roky a ktoré malo prístup k formálnemu alebo neformálnemu spôsobu riešenia sporov podľa typu sporu

 

 • 16.4 Do roku 2030 výrazne znížiť pohyb nezákonných finančných prostriedkov a zbraní, usilovať sa o prinavrátenie odcudzeného majetku a bojovať proti všetkým formám organizovaného zločinu.

  • Indikátor 16.4.1 Celková hodnota všetkých dovnútra aj von smerujúcich nelegálnych finančných tokov (v súčasných amerických dolároch)   
  • Indikátor 16.4.2 Podiel zabavených, nájdených alebo odovzdaných zbraní, ktorých nezákonný pôvod alebo kontext bol zistený  príslušným orgánom v súlade s medzinárodnými nástrojmi

 

 • 16.5 Podstatne obmedziť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách.

  • Indikátor 16.5.1 Podiel osôb, ktoré boli aspoň raz v kontakte s predstaviteľom verejnej moci a ktorému dali úplatok, alebo boli požiadané o úplatok predstaviteľom verejnej moci za posledných 12 mesiacov   
  • Indikátor 16.5.2 Percento firiem, ktoré mali aspoň jeden kontakt s predstaviteľom verejnej moci a ktorému dali úplatok, alebo boli požiadané o úplatok predstaviteľom verejnej moci za posledných 12 mesiacov   

 

 • 16.6 Vytvoriť účinné, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach.

  • Indikátor 16.6.1 Primárne výdavky verejnej správy ako podiel na pôvodne schválenom rozpočte podľa oblastí (alebo podľa rozpočtovej klasifikácie a pod.)
  • Indikátor 16.6.2 Podiel populácie spokojnej s ich poslednou skúsenosťou s verejnými službami

 

 • 16.7 Zabezpečiť zodpovedné, inkluzívne, participatívne a zastupiteľské rozhodovanie na všetkých úrovniach.

  • Indikátor 16.7.1 Podiel pozícií vo vnútroštátnych a lokálnych verejných inštitúciách vrátane (a) zákonodarných orgánov; (b) verejnej služby; a (c) súdnictva v porovnaní s národným rozdelením, podľa pohlavia, veku, osôb so zdravotným postihnutím a skupín obyvateľstva
  • Indikátor 16.7.2 Podiel populácie, ktorá verí, že rozhodovacie procesy sú inkluzívne a reagujú na ich potreby podľa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia a skupín obyvateľstva

 

 • 16.8 Rozšíriť a posilniť zapojenie rozvojových krajín do rozhodovania v medzinárodných inštitúciách.

  • Indikátor 16.8.1 Podiel členov a hlasovacích práv rozvojových krajín v medzinárodných organizáciách

 

 • 16.9 Do roku 2030 poskytnúť všetkým právnu subjektivitu, vrátane registrácie pri narodení.

  • Indikátor 16.9.1 Podiel detí mladších ako 5 rokov, ktoré boli pri narodení zaregistrované štátnym orgánom, podľa veku  DATAcube.

 

 • 16.10 Zabezpečiť verejnosti prístup k informáciám a ochranu základných slobôd, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.

  • Indikátor 16.10.1 Počet overených prípadov zabitia, únosu, núteného zmiznutia, bezdôvodného zadržania a mučenia novinárov, ďalších zamestnancov médií, odborárov a obhajcov ľudských práv v predchádzajúcich 12 mesiacoch
  • Indikátor 16.10.2 Počet krajín, ktoré prijali a implementovali ústavné, zákonné a/alebo politické záruky verejného prístupu k informáciám

 

 • 16.a Posilniť príslušné štátne inštitúcie, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pre budovanie kapacít na všetkých úrovniach, pre boj proti násiliu, terorizmu a trestnej činnosti, najmä v rozvojových krajinách.

  • Indikátor 16.a.1 Existencia nezávislých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v súlade s parížskymi zásadami   

 

 • 16.b Podporovať a presadzovať nediskriminačné zákony a politiku udržateľného rozvoja.

  • Indikátor 16.b.1 Podiel obyvateľov, ktorý sa cítil osobne diskriminovaný alebo obťažovaný v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov na základe diskriminácie zakázanej podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv   

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022