Globálna úroveň

CIEĽ 17: Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre udržateľný rozvoj.

„Aby sa dosiahli ciele udržateľného rozvoja, je potrebná výraznejšia angažovanosť partnerov a spolupráca. Ich plnenie možno zabezpečiť koherentnými politikami, ktoré umožnia, prostredníctvom všetkých zainteresovaných aktérov, priaznivé prostredie pre udržateľný rozvoj na všetkých úrovniach a posilnené globálne partnerstvo. Za týmto účelom určili členské štáty OSN ako rozhodujúce nasledovné oblasti: mobilizáciu zdrojov, technológie, budovanie kapacít, obchod, politika a inštitucionálna koherencia, mnohostranné partnerstvo zainteresovaných strán, údaje, monitorovanie a povinnosť zodpovedať sa. Plná realizácia akčného programu z Addis Abeby je zásadná pre uskutočnenie cieľov udržateľného rozvoja a súvisiacich čiastkových cieľov. V týchto oblastiach sa síce dosiahol postupný pokrok, ale pre komplexné splnenie tohto cieľa je potrebné urobiť oveľa viac.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

FINANCIE
 • 17.1Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov na zlepšenie domácich kapacít pre výber daní a ďalších príjmov, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodnej podpory rozvojových krajín.

  • Indikátor 17.1.1 Celkové príjmy štátu ako podiel na HDP podľa zdroja
  • Indikátor 17.1.2 Financovanie domáceho rozpočtu z domácich daní

 

 • 17.2 Plne realizovať záväzky rozvinutých krajín v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), vrátane záväzku mnohých rozvinutých krajín, poskytnúť 0,7 % ODA/HND rozvojovým krajinám a 0,15 až 0,20 % ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám; poskytovatelia ODA by mali zvážiť stanovené ciele na poskytnutie aspoň 0,20 % ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám.

  • Indikátor 17.2.1 Čistá oficiálna rozvojová pomoc, celková a do najmenej rozvinutých krajín, ako podiel na hrubom národnom dôchodku (GNI) darcov Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

 

 • 17.3 Mobilizovať dodatočné finančné prostriedky z rôznych zdrojov pre rozvojové štáty.

  • Indikátor 17.3.1 Dodatočné finančné prostriedky mobilizované z rôznych zdrojov pre rozvojové štáty
  • Indikátor 17.3.2 Objem remitencií (v amerických dolároch) ako podiel na celkovom HDP

 

 • 17.4 Pomôcť rozvojovým štátom pri dosahovaní dlhodobej dlhovej udržateľnosti, prostredníctvom koordinovaných politík zameraných na podporu financovania dlhu, oddlženia a reštrukturalizáciu dlhu podľa potreby, a zaoberať sa vonkajším zadlžením silne zadlžených chudobných krajín, aby sa znížila ich miera zadlženosti.

  • Indikátor 17.4.1 Dlhová služba ako podiel na vývoze tovaru a služieb

 

 • 17.5 Prijať a realizovať režimy na podporu investícií pre najmenej rozvinuté štáty.

  • Indikátor 17.5.1 Počet krajín, ktoré prijímajú a implementujú režimy investičnej podpory pre rozvojové krajiny vrátane najmenej rozvinutých krajín

 

TECHNOLÓGIE
 • 17.6 Posilniť spoluprácu sever – juh, juh – juh, trojstrannú regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v prístupe k vede, technológiám a inováciám, a posilniť zdieľanie znalostí za vzájomne dohodnutých podmienok, okrem iného aj prostredníctvom lepšej koordinácie existujúcich mechanizmov, hlavne na úrovni OSN a prostredníctvom mechanizmu medzinárodného sprístupňovania technológií.

  • Indikátor 17.6.1 Pevné internetové širokopásmové pripojenia na 100 obyvateľov podľa rýchlosti

 

 • 17.7 Podporovať rozvoj, transfer a rozširovanie technológií šetrných k životnému prostrediu, do rozvojových krajín, za výhodných podmienok, vrátane koncesií a preferenčných podmienok, na základe vzájomných dohôd.

  • Indikátor 17.7.1 Celková výška financovania pre rozvojové krajiny na podporu rozvoja, prenosu, šírenia a rozšírenia environmentálne vhodných technológií

 

 • 17.8 Úplne sprevádzkovať technologickú banku a mechanizmy budovania vedeckých, technologických a inovačných kapacít pre najmenej rozvinuté krajiny do roku 2017, a rozšíriť používanie technológií, najmä informačných a komunikačných.

  • Indikátor 17.8.1 Podiel jednotlivcov používajúcich internet  DATAcube.

 

BUDOVANIE KAPACÍT
 • 17.9 Posilniť medzinárodnú podporu pre realizáciu efektívneho a cieleného budovania kapacít v rozvojových krajinách na podporu národných plánov naplňovania všetkých cieľov udržateľného rozvoja, a to aj prostredníctvom spolupráce sever – juh, juh – juh a trojstrannej spolupráce.

  • Indikátor 17.9.1 Hodnota finančnej a technickej pomoci v dolároch (vrátane spolupráce sever-juh, juh-juh a trojstrannej spolupráce) rozvojovým krajinám, ku ktorej bol prijatý záväzok

 

OBCHOD
 • 17.10 Podporovať univerzálny, štandardizovaný, otvorený, nediskriminačný a spravodlivý, multilaterálny obchodný systém pod dohľadom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a to aj prostredníctvom záverov vyjednávania o Rozvojovej agende WTO z Dauha.

  • Indikátor 17.10.1 Celosvetovo vážený priemer colnej tarify

 

 • 17.11 Výrazne zvýšiť vývoz rozvojových krajín, najmä s cieľom do roku 2020 zdvojnásobiť podiel najmenej rozvinutých krajín na svetovom vývoze.

  • Indikátor 17.11.1 Podiel rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín na celosvetovom vývoze

 

 • 17.12 Umožniť najmenej rozvinutým štátom bezcolný a bezkvótový prístup na trh v dlhodobom meradle, v súlade s rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie, okrem iného aj zabezpečením toho, že preferenčné pravidlá pôvodu, vzťahujúce sa na dovoz z najmenej rozvinutých krajín, sú transparentné a jednoduché a prispievajú k uľahčeniu prístupu na trh.

  • Indikátor 17.12.1 Vážené priemerné tarify, ktorým čelia rozvojové krajiny, najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty

 

SYSTÉMOVÉ OTÁZKY
Politika a inštitucionálna súdržnosť
 • 17.13 Posilniť globálnu makroekonomickú stabilitu, okrem iného aj prostredníctvom koordinácie politík a ich koherencie.

  • Indikátor 17.13.1 Globálny makroekonomický panel indikátorov

 

 • 17.14 Podporovať politickú súdržnosť pre udržateľný rozvoj.

  • Indikátor 17.14.1 Počet krajín s mechanizmami na posilnenie koherencie politiky udržateľného rozvoja

 

 • 17.15 Rešpektovať politiku jednotlivých štátov pri zavádzaní a uskutočňovaní politík na odstránenie chudoby a udržateľný rozvoj.

  • Indikátor 17.15.1 Rozsah, akým poskytovatelia rozvojovej spolupráce využívajú rámcové výsledky krajiny a nástroje plánovania

 

Mnohostranné partnerstvá
 • 17.16 Posilniť globálne partnerstvá pre udržateľný rozvoj, podporované mnohostranným partnerstvom v prospech mobilizácie a zdieľania znalostí, expertízy, technológií a finančných zdrojov, na podporu dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách.

  • Indikátor 17.16.1 Počet krajín, ktoré vykazujú pokrok v spolupráci viacerých zainteresovaných strán pri rámcoch monitorovania účinnosti rozvoja, ktoré podporujú dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja

 

 • 17.17 Podnecovať a podporovať efektívne partnerstvá verejných inštitúcií, partnerstvá verejného a súkromného sektoru a partnerstvá v rámci občianskej spoločnosti, a to na základe skúseností a využívania zdrojových stratégií partnerstva.

  • Indikátor 17.17.1 Suma amerických dolárov určená verejno-súkromným spoločenstvám v oblasti infraštruktúry

 

Dáta, monitorovanie a zodpovednosť
 • 17.18 Do roku 2020 zvýšiť podporu budovania kapacít rozvojových krajín, vrátane najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátov, k výraznému zvýšeniu dostupnosti vysoko kvalitných, aktuálnych a spoľahlivých údajov, členených podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnického pôvodu, migračného statusu, zdravotného postihnutia, geografickej polohy a ďalších relevantných charakteristík v národnom kontexte.

  • Indikátor 17.18.1 Štatistický ukazovateľ kapacity na monitorovanie udržateľného rozvoja
  • Indikátor 17.18.2 Počet krajín, ktoré majú národné štatistické právne predpisy v súlade so Základnými zásadami oficiálnej štatistiky
  • Indikátor 17.18.3 Počet krajín s národným štatistickým plánom, ktorý je plne financovaný a implementovaný, podľa zdroja financovania

 

 • 17.19 Do roku 2030 stavať na existujúcich iniciatívach, s cieľom rozvinúť prostriedky na meranie pokroku v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré doplnia hrubý domáci produkt a podporiť budovanie štatistických kapacít rozvojových štátov.

  • Indikátor 17.19.1 Dolárová hodnota všetkých dostupných zdrojov na posilnenie štatistickej kapacity v rozvojových krajinách
  • Indikátor 17.19.2 Podiel krajín, ktoré a) vykonali aspoň jedno sčítanie obyvateľov, domov a bytov za posledných 10 rokov a b) dosiahli 100 % registráciu narodení a 80 % registráciu úmrtí

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022