Globálna úroveň

CIEĽ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

„Udržateľné vodné zdroje sú zásadnou podmienkou tak pre ľudské zdravie, ako aj udržateľnosť životného prostredia a hospodársku prosperitu. Tento životne dôležitý zdroj je v ohrození, a preto sa stáva kľúčovým riešenie problémov týkajúcich sa vody, sanitárnych služieb a hygieny obyvateľstva a tiež ekosystémov súvisiacich s vodou. V súčasnosti viac ako 2 miliardy ľudí trpí nedostatkom vody, ktorý sa bude už len zvyšovať s rastom obyvateľstva a účinkami zmeny klímy. Dosiahnutie všeobecného prístupu k pitnej vode, sanitárnym službám a hygiene a garancia bezpečného riadenia služieb, zostávajú hlavnými problémami, ktorých plnenie je rozhodujúce pre ďalší pokrok v oblasti zdravia, vzdelávania a odstraňovania chudoby.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 6.1Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny a rovný prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých.

  • Indikátor 6.1.1 Podiel populácie majúcej prístup k bezpečnej dodávke pitnej vody   

 

 • 6.2 Do roku 2030 spravodlivo pre všetkých zabezpečiť zodpovedajúce sanitačné a hygienické zariadenia a skoncovať s defekáciou na verejnosti, so zvláštnym ohľadom na potreby žien, dievčat a ľudí v ťažkej situácii.

  • Indikátor 6.2.1 Podiel populácie majúcej prístup k (a) bezpečným hygienickým službám a (b) zariadeniam na umývanie rúk mydlom a vodou 

 

 • 6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením jej znečistenia, obmedzením vyhadzovania odpadov do vody a minimalizáciou vypúšťania nebezpečných chemických látok do vody, znížiť podiel znečistených odpadových vôd na polovicu a podstatne zvýšiť recykláciu a bezpečné opätovné využívanie vody v celosvetovom meradle.

  • Indikátor 6.3.1 Podiel odpadových vôd z domácností a priemyslu, ktoré boli bezpečne čistené
  • Indikátor 6.3.2 Podiel vodných útvarov s dobrou kvalitou vody   

 

 • 6.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť efektivitu využívania vody vo všetkých sektoroch a zabezpečiť udržateľný odber a dodávky pitnej vody tak, aby bol vyriešený nedostatok vody a podstatne sa znížil počet ľudí trpiacich jej nedostatkom.

  • Indikátor 6.4.1 Zmena efektivity využitia vody v priebehu času   
  • Indikátor 6.4.2 Úroveň vodného stresu – odber sladkej vody ako podiel dostupných zdrojov sladkej vody

 

 • 6.5 Do roku 2030 zaviesť integrovanú správu vodných zdrojov na všetkých úrovniach, a to aj za pomoci cezhraničnej spolupráce tam, kde je to vhodné.

  • Indikátor 6.5.1 Stupeň implementácie integrovaného riadenia vodných zdrojov 
  • Indikátor 6.5.2 Podiel povodia s cezhraničným vodným hospodárstvom   

 

 • 6.6 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu a obnovu ekosystémov súvisiacich s vodou, vrátane hôr, lesov, mokradí, riek, kolektorov podzemných vôd a jazier.

  • Indikátor 6.6.1 Zmena rozsahu ekosystémov viazaných na vodu v priebehu rokov

 

 • 6.a Do roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a podporu budovania kapacít v rozvojových krajinách v rámci programov a činností súvisiacich s vodou a sanitačnými zariadeniami, zahrňujúcimi zadržovanie, odsoľovanie a efektívne využívanie vody, čistenie odpadových vôd a využívanie technológií recyklácie a opätovného využívania vody.

  • Indikátor 6.a.1 Výška oficiálnej rozvojovej pomoci súvisiacej s vodou a hygienou, ktorá je súčasťou vládou koordinovaných plánov výdavkov   

 

 • 6.b Podporovať a posilňovať zapojenie miestnych komunít do zlepšovania správy vodných zdrojov a sanitačných zariadení.

  • Indikátor 6.b.1 Podiel miestnych správnych jednotiek so zavedenými a funkčnými politikami a postupmi pre účasť miestnych komunít na správe vodných zdrojov a sanitačných zariadení   

Posledná aktualizácia: 02. 06. 2020