Globálna úroveň

CIEĽ 8: Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

„Trvalý a inkluzívny hospodársky rast podporuje vývoj tým, že poskytuje viac prostriedkov na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, osobnú spotrebu a dopravu, vodnú a energetickú infraštruktúru. Hospodársky rast môže viesť k novým a lepším pracovným príležitostiam. Udržať vysoký reálny hospodársky rast však nie je také jednoduché. Len zopár najmenej rozvinutých krajín sa blíži k cieľu, ktorým je priemerný ročný rast reálneho HDP vo výške 7 %. Navyše, hospodársky rast nie je nutne trvalý, nakoľko krajiny v záujme hospodárskeho rastu vyčerpávajú svoje prírodné zdroje, a tým posúvajú záťaž v podobe zhoršeného a poškodeného životného prostredia na budúce generácie.“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 8.1Udržovať ekonomický rast per capita v závislosti od podmienok jednotlivých krajín, predovšetkým minimálne 7 % ročný nárast HDP v najmenej rozvinutých krajinách.

  • Indikátor 8.1.1 Ročná miera rastu reálneho HDP na obyvateľa  DATAcube. 

 

 • 8.2 Dosiahnuť vyššiu úroveň ekonomickej produktivity pomocou diverzifikácie, technologického rozvoja a inovácií, okrem iného tiež zameraním sa na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a vysokým podielom ľudskej práce.

  • Indikátor 8.2.1 Ročná miera rastu reálneho HDP na zamestnanca  DATAcube.

 

 • 8.3 Podporovať politiky orientované na rozvoj, ktoré podporujú produktívne činnosti, vytváranie dôstojných pracovných miest, podnikanie, kreativitu a inovácie, a podporujú vznik a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov, okrem iného prostredníctvom sprístupňovania finančných služieb.

  • Indikátor 8.3.1 Podiel neoficiálnej zamestnanosti na celkovej zamestnanosti podľa odvetví a pohlavia

 

 • 8.4 Postupne až do roku 2030 zlepšovať efektívne využívanie globálnych zdrojov v spotrebe a výrobe a spraviť všetko potrebné pre to, aby ekonomický rast nebol spojený s poškodzovaním životného prostredia, v súlade s 10-ročným rámcovým programom udržateľnej spotreby a výroby, na ktorého čele stoja rozvinuté krajiny.

  • Indikátor 8.4.1 Materiálová stopa, materiálová stopa na obyvateľa a materiálová stopa na HDP  
  • Indikátor 8.4.2 Domáca materiálová spotreba, domáca materiálová spotreba na obyvateľa, domáca materiálová spotreba na HDP  DATAcube.

 

 • 8.5 Do roku 2030 dosiahnuť plnú a produktívnu zamestnanosť a zabezpečiť dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov, vrátane mladých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, a zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

  • Indikátor 8.5.1 Priemerný hodinový zárobok zamestnaných podľa pohlavia, veku, zamestnania a osôb so zdravotným postihnutím  
  • Indikátor 8.5.2 Miera nezamestnanosti podľa pohlavia, veku a zdravotného postihnutia  DATAcube. 

 

 • 8.6 Do roku 2020 podstatne znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nepracujú ani neštudujú.

  • Indikátor 8.6.1 Podiel mladých (vo veku 15 – 24 rokov), ktorí nie sú súčasťou vzdelávania, zamestnanosti ani odbornej prípravy  DATAcube.

 

 • 8.7 Prijať okamžité a účinné opatrenia na odstránenie nútenej práce, skoncovať s modernými formami otroctva a s obchodovaním s ľuďmi a dosiahnuť zákaz a odstránenie najhorších foriem detskej práce, vrátane náborov a využívania detských vojakov, a do roku 2025 odstrániť detskú prácu vo všetkých jej formách.

  • Indikátor 8.7.1 Podiel a počet detí vo veku 5 – 17 rokov zapojených do detskej práce podľa pohlavia a veku

 

 • 8.8 Chrániť práva a podporovať bezpečné a stabilné pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich, vrátane pracujúcich migrantov – najmä žien a ľudí s nebezpečným povolaním.

  • Indikátor 8.8.1 Smrteľné a nefatálne pracovné úrazy na 100 000 pracovníkov podľa pohlavia a migračného statusu
  • Indikátor 8.8.2 Úroveň národného súladu s pracovnými právami (sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania) založenom na textových zdrojoch Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a vnútroštátnych právnych predpisoch podľa pohlavia a migračného statusu

 

 • 8.9 Do roku 2030 navrhnúť a realizovať politiky podpory udržateľného cestovného ruchu, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty.

  • Indikátor 8.9.1 Priamy HDP cestovného ruchu ako podiel na celkovom HDP a jeho miera rastu  DATAcube.

 

 • 8.10 Posilniť kapacitu domácich finančných inštitúcií na podporu a rozšírenie prístupu k bankovníctvu, poisťovníctvu a finančným službám pre všetkých.

  • Indikátor 8.10.1 (a) Počet pobočiek komerčných bánk na 100 000 dospelých a (b) počet bankomatov na 100 000 dospelých
  • Indikátor 8.10.2 Podiel dospelých (15 rokov a starších) s účtom v banke alebo inej finančnej inštitúcii alebo s finančnou providerskou službou mobilnej telefónie

 

 • 8.a Zvýšiť podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pre rozvojové krajiny, hlavne tie najmenej rozvinuté, okrem iného prostredníctvom programu „Prehĺbený integrovaný rámec pre obchodnú technickú asistenciu pre najmenej rozvinuté štáty“ (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF).

  • Indikátor 8.a.1 Záväzky a vyplatené prostriedky na podporu obchodu  

 

 • 8.b Do roku 2020 rozvinúť a priviesť k životu globálnu stratégiu pre zamestnávanie mladých a realizovať Globálny pakt pre pracovné miesta Medzinárodnej organizácie práce.

  • Indikátor 8.b.1 Existencia a realizovanie národnej stratégie pre zamestnanosť mládeže ako samostatnej stratégie alebo ako súčasť národnej stratégie zamestnanosti   

Posledná aktualizácia: 10. 07. 2020