Globálna úroveň

CIEĽ 14: Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj.

„Oceány pokrývajú takmer tri štvrtiny planéty a tvoria najväčší ekosystém na Zemi. Početná populácia žijúca pri pobreží je od nich závislá tak z hľadiska živobytia ako i prosperity. Oceány poskytujú aj cenné ekologické služby: produkujú polovicu kyslíku, ktorý dýchame, oplývajú bohatstvom morských zdrojov a pôsobia ako regulátor klímy. Aj napriek ich zásadnému významu, zvyšuje sa vplyv klimatických zmien (vrátane okysľovania oceánov), nadmerného rybolovu a znečistenia morí, čo ohrozuje pokrok v ochrane svetových oceánov. Najviac sú ohrozené malé ostrovné rozvojové štáty. Vzhľadom na cezhraničný charakter oceánov, riadenie morských zdrojov si vyžaduje zásahy za účelom zmiernenia týchto hrozieb, a to na všetkých úrovniach (vnútroštátnej, regionálnej a globálnej).“

Zdroj: OSN, Správa o cieľoch udržateľného rozvoja, rok 2017

Čiastkové ciele:

 • 14.1Do roku 2025 predchádzať a výrazne znižovať znečistenie morí, najmä znečistenie, ktoré je spôsobené činnosťou na pevnine, vrátane odpadkov a znečistenie živín.

  • Indikátor 14.1.1 (a) Index pobrežnej eutrofizácie a (b) hustoty plávajúceho plastového odpadu  

 

 • 14.2 Do roku 2020 udržateľne spravovať a chrániť morské a pobrežné ekosystémy, aby sa zabránilo výrazným negatívnym dopadom, okrem iného aj posilňovaním ich odolnosti a opatreniami na ich obnovu, s cieľom zabezpečiť zdravé a produktívne oceány.

  • Indikátor 14.2.1 Počet krajín, ktoré používajú prístup k riadeniu morských oblastí založený na ekosystémoch  

 

 • 14.3 Minimalizovať a riešiť dopady okysľovania oceánov, okrem iného i prehlbovaním vedeckej spolupráce na všetkých úrovniach.

  • Indikátor 14.3.1 Priemerná morská acidita (pH) meraná na dohodnutom súbore reprezentatívnych testov vykonaných stanicami odberu vzoriek   

 

 • 14.4 Do roku 2020 dosiahnuť účinnú reguláciu rybolovu, skoncovať s nadmerným rybolovom, nezákonným, nehláseným a neregulovaným rybolovom, a tiež s nešetrnými metódami rybolovu, zaviesť vedecky podložené plány hospodárenia, s cieľom obnoviť populácie rýb v čo najkratšom možnom čase, prinajmenšom na takú úroveň, ktorá dokáže produkovať maximálny udržateľný výnos podľa biologických vlastností jednotlivých druhov.

  • Indikátor 14.4.1 Podiel zásob rýb na biologicky udržateľných úrovniach   

 

 • 14.5 Do roku 2020 zakonzervovať aspoň 10 % pobrežných a morských oblastí v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom a na základe najlepších dostupných vedeckých informácií.

  • Indikátor 14.5.1 Pokrytie chránených území vo vzťahu k morským oblastiam  

 

 • 14.6 Do roku 2020 zakázať niektoré formy dotácií na rybolov, ktoré prispievajú k nadmernému rybolovu a upustiť od zavádzania obdobných nových dotácií s vedomím, že zodpovedný a efektívny, špeciálny a diferencovaný prístup k rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám by sa mal stať neoddeliteľnou súčasťou vyjednávania Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách na rybolov.

  • Indikátor 14.6.1 Stupeň implementácie medzinárodných nástrojov zameraných na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu

 

 • 14.7 Do roku 2030 zvýšiť ekonomický prínos z udržateľného využívania morských zdrojov, okrem iného aj prostredníctvom riadeného rybolovu, aquakultúry a cestovného ruchu pre malé ostrovné rozvojové a najmenej rozvinuté štáty.

  • Indikátor 14.7.1 Udržateľný rybolov ako percentuálny podiel HDP v malých ostrovných rozvojových štátoch, najmenej rozvinutých krajinách a vo všetkých krajinách

 

 • 14.a Rozšíriť vedecké poznanie, rozvíjať výskumné kapacity a transfer námorných technológií, s ohľadom na kritériá a pokyny Medzivládnej oceánografickej komisie o transfere námorných technológií, a s cieľom zlepšiť zdravie oceánov a zvýšiť prínos biologickej rozmanitosti morí na rozvoj rozvojových krajín, hlavne malých ostrovných rozvojových a najmenej rozvinutých štátov.

  • Indikátor 14.a.1 Podiel celkového výskumného rozpočtu vyčleneného na výskum v oblasti námornej technológie   

 

 • 14.b Zabezpečiť malým rybárom prístup k morským zdrojom a trhom.

  • Indikátor 14.b.1 Stupeň uplatňovania právneho/regulačného/politického/inštitucionálneho rámca, ktorý uznáva a chráni prístupové práva pre malý rybolov  

 

 • 14.c Posilniť ochranu a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov prostredníctvom medzinárodného práva, ako je to napísané v Dohode o morskom práve, ktorá ustanovuje právny rámec pre zachovávanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov, s odvolaním sa na článok 158 dokumentu Budúcnosť, ako ju chceme (The Future We Want).

  • Indikátor 14.c.1 Počet krajín, ktoré prostredníctvom právnych, politických a inštitucionálnych rámcov dosiahli pokrok v ratifikácii, prijímaní a uplatňovaní nástrojov súvisiacich s oceánom, ktoré vykonávajú medzinárodné právo, ako je uvedené v Dohovore Spojených národov o morskom práve, na ochranu a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov   

Posledná aktualizácia: 02. 06. 2020